Regulamin

 1. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia Hard­kon Lar­pers’ Retre­at jest Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców Gier “Fun­Re­al”.
 2. Uczest­ni­kiem jest każ­da oso­ba, któ­ra kupi­ła bilet i pod­pi­sa­ła listę uczest­ni­ków.
 3. Na tere­nie wyda­rze­nia mogą prze­by­wać tyl­ko uczest­ni­cy i orga­ni­za­to­rzy.
 4. Uczest­ni­cy zobo­wią­za­ni są do prze­strze­ga­nia posta­no­wień niniej­sze­go regu­la­mi­nu, prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych i innych regu­la­mi­nów obo­wią­zu­ją­cych w miej­scach sta­no­wią­cych obo­zo­wi­sko i teren ośrod­ku, co nie wyłą­cza obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa.
 5. Uczest­ni­kiem Hard­kon Lar­pers Retre­at może być jedy­nie oso­ba peł­no­let­nia, legi­ty­mu­ją­ca się doku­men­tem potwier­dza­ją­cym ukoń­cze­nia 18 roku życia.
 6. Uczest­ni­cy opła­ca­ją ubez­pie­cze­nie we wła­snym zakre­sie.
 7. Od momen­tu przy­jaz­du na teren wyda­rze­nia, przez któ­ry nale­ży rozu­mieć gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne „Przy­sta­nek Ala­ska”, do momen­tu zakoń­cze­nia impre­zy każ­dy z uczest­ni­ków pono­si za swo­je postę­po­wa­nie peł­ną odpo­wie­dzial­ność finan­so­wą i praw­ną. Orga­ni­za­to­rzy nie odpo­wia­da­ją za wypad­ki i/lub szko­dy powsta­łe z przy­czyn leżą­cych po stro­nie któ­re­go­kol­wiek z uczest­ni­ków, lub inne zda­rze­nia pro­wa­dzą­ce lub mogą­ce pro­wa­dzić do podob­nych skut­ków.
 8. Orga­ni­za­to­rzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za rze­czy zgu­bio­ne, uszko­dzo­ne, utra­co­ne i/lub pozo­sta­wio­ne bez opie­ki pod­czas trwa­nia wyda­rze­nia.
 9. Uczest­ni­cy zobo­wią­za­ni są do kul­tu­ral­ne­go zacho­wa­nia się, szcze­gól­nie w porze noc­nej, tj. takie­go, któ­re nie może być uciąż­li­we dla osób trze­cich ponad prze­cięt­ną mia­rę przy­ję­tą w sto­sun­kach dane­go rodza­ju.
 10. Uczest­ni­kom zabra­nia się w szcze­gól­no­ści wno­sze­nia na teren wyda­rze­nia bro­ni lub innych nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów (łuki, kusze, pro­ce itp.) oraz mate­ria­łów wybu­cho­wych i wyro­bów piro­tech­nicz­nych bez ofi­cjal­nej zgo­dy orga­ni­za­to­rów, co nie będzie ozna­cza­ło prze­ję­cie przez orga­ni­za­to­rów odpo­wie­dzial­no­ści za skut­ki ich uży­cia.
 11. Uczest­ni­cy są zobo­wią­za­ni zacho­wy­wać się w spo­sób zapew­nia­ją­cy bez­pie­czeń­stwo wszyst­kim uczest­ni­kom oraz oso­bom trze­cim, a w szcze­gól­no­ści prze­strze­gać posta­no­wień regu­la­mi­nu wyda­rze­nia.
 12. Oso­by stwa­rza­ją­ce zagro­że­nie dla mie­nia, życia i/lub zdro­wia wła­sne­go lub innych uczest­ni­ków bądź osób trze­cich będą usu­wa­ne z Hard­kon Lar­pers Retre­at bez pra­wa powro­tu i bez zwro­tu akre­dy­ta­cji.
 13. Nad­uży­wa­nie napo­jów alko­ho­lo­wych i/lub środ­ków odu­rza­ją­cych może spo­wo­do­wać wycią­gnię­cie kon­se­kwen­cji, aż do usu­nię­cia z Hard­kon Lar­pers Retre­at bez zwro­tu opła­ty.
 14. Uczest­ni­cy są zobo­wią­za­ni do posia­da­nia przy sobie iden­ty­fi­ka­cji przez cały czas trwa­nia wyda­rze­nia i bez­zwłocz­ne­go oka­za­nia go na każ­de wezwa­nie orga­ni­za­to­rów.
 15. W przy­pad­ku wystą­pie­nia zagro­że­nia prze­ciw­po­ża­ro­we­go obo­wią­zu­je zakaz uży­wa­nia otwar­te­go ognia z wyjąt­kiem miej­sca do tego wyzna­czo­nych. Miej­sca takie wyzna­cza­ją orga­ni­za­to­rzy.
 16. Uczest­ni­cy zobo­wią­za­ni są do utrzy­ma­nia porząd­ku i czy­sto­ści na tere­nie wyda­rze­nia, w szcze­gól­no­ści w miej­scu biwa­ko­wa­nia.
 17. Pod­pi­sa­nie listy uczest­ni­ków, jest rów­no­znacz­ne z potwier­dze­niem zapo­zna­nia się z tre­ścią regu­la­mi­nu i zobo­wią­za­niem do jego bez­wa­run­ko­we­go prze­strze­ga­nia. Każ­da oso­ba któ­ra w dowol­nej for­mie bie­rze udział w wyda­rze­niu (gość, uczest­nik, obser­wa­tor) zobo­wią­za­na jest do pod­po­rząd­ko­wa­nia się regu­la­mi­no­wi, z któ­re­go tre­ścią się zapo­zna­ła i akcep­tu­je go w cało­ści.
 18. We wszyst­kich przy­pad­kach spor­nych obo­wią­zu­ją odpo­wied­nie prze­pi­sy pra­wa.
 19. Nie­zna­jo­mość lub nie­zro­zu­mie­nie posta­no­wień regu­la­mi­nu nie zwal­nia z jego prze­strze­ga­nia.