Co kieruje człowiekiem?

Gry są dla ludzi. Tru­izm. Ale przy oka­zji… Zasta­na­wia­ją­ce, jak w dzi­siej­szych cał­ko­wi­cie porzu­ci­li­śmy pró­by zro­zu­mie­nia tego, kim tak napraw­dę jest czło­wiek. Co każ­dym z nas kie­ru­je, co napę­dza? Jak te uczu­cia, sfe­ry, aspek­ty łączą się i prze­ni­ka­ją? Oprócz psy­cho­lo­gów, socjo­lo­gów i kil­ku spe­cja­li­stów UX (user expe­rien­ce) z co lep­szych kor­po, mało […]