Sztuka projektowania gier

Co praw­da sezon lar­po­wy w peł­ni, ale naj­wyż­szy czas roz­po­cząć zapo­wie­dzi punk­tów pro­gra­mu. W koń­cu do naszej uciecz­ki pozo­sta­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie… Jeden z dni poświę­ci­my na ana­li­zę narzę­dzi zapre­zen­to­wa­nych w książ­ce The Art of Game Design. Jej auto­rem jest Jes­se Schell, wła­ści­ciel stu­dia Schell Games, autor, pro­jek­tant, geek i […]