Sztuka projektowania gier

Co praw­da sezon lar­po­wy w peł­ni, ale naj­wyż­szy czas roz­po­cząć zapo­wie­dzi punk­tów pro­gra­mu. W koń­cu do naszej uciecz­ki pozo­sta­ły nie­ca­łe trzy tygodnie…

Jeden z dni poświę­ci­my na ana­li­zę narzę­dzi zapre­zen­to­wa­nych w książ­ce The Art of Game Design. Jej auto­rem jest Jes­se Schell, wła­ści­ciel stu­dia Schell Games, autor, pro­jek­tant, geek i pro­pa­ga­tor gier. Za oce­anem jest ona uzna­wa­na za naj­bar­dziej fun­da­men­tal­ne i kom­plek­so­we opra­co­wa­nie tema­tu. Z pro­stej przy­czy­ny: auto­ro­wi uda­ło się zbu­do­wać pod­ręcz­nik kom­plet­ny i uni­wer­sal­ny, war­to­ścio­wy przy pro­jek­to­wa­niu gier dowol­ne­go gatun­ku. Kolej­ną z ogrom­nych zalet książ­ki jest jej nie­zwy­kle dobrze prze­my­śla­na, czy­tel­na struk­tu­ra – do obej­rze­nia TUTAJ.

Aby łatwiej było pra­co­wać w opar­ciu o niniej­szy pod­ręcz­nik, Jes­se Schell stwo­rzył rów­nież spe­cjal­ny zestaw kart: The Deck of Len­ses (Talia Socze­wek). Każ­da z nich zawie­ra zestaw pyta­nie kon­tro­l­nych, któ­re pozwa­la­ją w dowol­nym momen­cie prze­ana­li­zo­wać pro­jekt gry pod innym kątem, przyj­rzeć innym aspektom.

Jeden z dni poświę­ci­my wła­śnie na pre­zen­ta­cje “socze­wek”. Oce­ni­my przy­dat­ność każ­dej z nich do pro­jek­to­wa­nia gier, oraz spró­bu­je­my je doszli­fo­wać tłu­ma­cząc na język pol­ski i lar­po­wy. Prze­ana­li­zu­je­my rów­nież swo­je pro­jek­ty pod kątem tych, któ­re uzna­my za najważniejsze.

Wię­cej informacji:

  1. Art Of Game Design: Len­ses – dar­mo­wa apli­ka­cja w sys­te­mie Andro­id zawie­ra­ją­ca wszyst­kie kar­ty soczewek.
  2. Film pro­mu­ją­cy dru­gie wyda­nie książ­ki  “The Art of Game Design”.
  3. The Ple­asu­re Revo­lu­tion: Why Games Will Lead the Way – pre­zen­ta­cja Jes­se­’go Schel­l’a dla Google o gami­fi­ka­cji i przy­szło­ści gier.