Witajcie

…wita­my na ofi­cjal­nej stro­nie nowej ini­cja­tywy: Hard­kon Lar­pers’ Retre­at.

Zapra­sza­my do wspól­nej uciecz­ki by ode­rwać się od świa­ta i zna­leźć (wresz­cie!) czas i miej­sce by napi­sać swój larp. Może dwa. Może tyl­ko pół. A mże zna­leźć inspi­ra­cję, wpaść na nowy pomysł?…

Poda­ruj sobie tydzień bez inter­ne­tu, w malow­ni­czych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy i nie­ba­nal­nym towa­rzy­stwie twór­ców gier z całej Pol­ski.

To jak będzie? Ucie­kasz z nami?