Pierwsza ucieczka, pierwszy powrót

Pierw­sza lar­po­wa uciecz­ka za nami. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka dni temu. Upły­nę­ło więc dość cza­su, aby poku­sić się o pod­su­mo­wa­nie. Sko­ro byli­śmy w sta­nie pro­wa­dzić regu­lar­ny dzien­nik, pew­nie kil­ka stron tek­stu z łatwo­ścią wypły­nę­ło by spod naszych kla­wia­tur i przy tej oka­zji. Jak było, co robi­li­śmy, dla­cze­go nie żału­je­my a […]

Program Hardkon Larpers’ Retreat No1

Witaj­cie! Z nie­ukry­wa­ną dumą pre­zen­tu­je­my szcze­gó­ło­wy pro­gram naszej pierw­szej lar­po­wej uciecz­ki. Mamy nadzie­ję, że jeśli jesz­cze cią­gle znaj­du­je­cie się w gru­pie nie­zde­cy­do­wa­nych, roz­wie­je wasze ostat­nie wąt­pli­wo­ści i dołą­czy­cie do nas już w naj­bliż­szy week­end 🙂 Har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podob­nie i jest przed­sta­wio­ny na stro­nie inter­ne­to­wej. Poni­żej znaj­dzie­cie zaś tytuły […]

Witajcie

…wita­my na ofi­cjal­nej stro­nie nowej ini­cja­tywy: Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Zapra­sza­my do wspól­nej uciecz­ki by ode­rwać się od świa­ta i zna­leźć (wresz­cie!) czas i miej­sce by napi­sać swój larp. Może dwa. Może tyl­ko pół. A mże zna­leźć inspi­ra­cję, wpaść na nowy pomysł?… Poda­ruj sobie tydzień bez inter­ne­tu, w malow­ni­czych oko­licz­no­ściach przyrody […]