Spindle – o kartach postaci, które pisza się (prawie) same

Już w naj­bliż­szy week­end zaczy­na się nasza lar­po­wa uciecz­ka. Pora więc w ten miły, ponie­dział­ko­wy pora­nek przed­sta­wić jeden z naj­cie­kaw­szych punk­tów pro­gra­mu. Pol­ską apli­ka­cję “SPINDLE”. Narzę­dzie o któ­rym więk­szość twór­ców marzy­ła od daw­na. Spin­del to pro­jekt apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wej słu­żą­cej do spraw­ne­go zarzą­dza­nia fabu­łą lar­pa oraz two­rze­nia posta­ci. Pra­ca nad nią wre […]

Co kieruje człowiekiem?

Gry są dla ludzi. Tru­izm. Ale przy oka­zji… Zasta­na­wia­ją­ce, jak w dzi­siej­szych cał­ko­wi­cie porzu­ci­li­śmy pró­by zro­zu­mie­nia tego, kim tak napraw­dę jest czło­wiek. Co każ­dym z nas kie­ru­je, co napę­dza? Jak te uczu­cia, sfe­ry, aspek­ty łączą się i prze­ni­ka­ją? Oprócz psy­cho­lo­gów, socjo­lo­gów i kil­ku spe­cja­li­stów UX (user expe­rien­ce) z co lep­szych kor­po, mało […]

Sztuka projektowania gier

Co praw­da sezon lar­po­wy w peł­ni, ale naj­wyż­szy czas roz­po­cząć zapo­wie­dzi punk­tów pro­gra­mu. W koń­cu do naszej uciecz­ki pozo­sta­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie… Jeden z dni poświę­ci­my na ana­li­zę narzę­dzi zapre­zen­to­wa­nych w książ­ce The Art of Game Design. Jej auto­rem jest Jes­se Schell, wła­ści­ciel stu­dia Schell Games, autor, pro­jek­tant, geek i […]