Spindle – o kartach postaci, które pisza się (prawie) same

Już w naj­bliż­szy week­end zaczy­na się nasza lar­po­wa uciecz­ka. Pora więc w ten miły, ponie­dział­ko­wy pora­nek przed­sta­wić jeden z naj­cie­kaw­szych punk­tów programu.

Pol­ską apli­ka­cję “SPINDLE”.

Narzę­dzie o któ­rym więk­szość twór­ców marzy­ła od dawna.

Spin­del to pro­jekt apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wej słu­żą­cej do spraw­ne­go zarzą­dza­nia fabu­łą lar­pa oraz two­rze­nia posta­ci. Pra­ca nad nią wre już od kil­ku mie­się­cy, ale choć na pew­no potrwa jesz­cze przez jakiś czas, uczest­ni­cy HLR jako jed­ni z pierw­szych będą mie­li  oka­zję zapo­znaj się z zało­że­nia­mi pro­jek­tu oraz obej­rzeć pierw­sze efek­ty. Twór­cy chcą też wyko­rzy­stać spo­tka­nie, aby posłu­chać o potrze­bach i pomy­słach poten­cjal­nych użytkowników.

Fun­da­men­tem ide­owym Spin­dla jest kwan­to­wa onto­lo­gia lar­po­we­go sce­na­riu­sza, opi­sa­na kil­ka lat temu przez twór­ców Aka­de­mii Roz­wo­ju ARGOS. Jeśli ktoś nie wie o co w niej cho­dzi, zachę­ca­my do lektury!