Spindle – o kartach postaci, które pisza się (prawie) same

Już w naj­bliż­szy week­end zaczy­na się nasza lar­po­wa uciecz­ka. Pora więc w ten miły, ponie­dział­ko­wy pora­nek przed­sta­wić jeden z naj­cie­kaw­szych punk­tów pro­gra­mu. Pol­ską apli­ka­cję “SPINDLE”. Narzę­dzie o któ­rym więk­szość twór­ców marzy­ła od daw­na. Spin­del to pro­jekt apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wej słu­żą­cej do spraw­ne­go zarzą­dza­nia fabu­łą lar­pa oraz two­rze­nia posta­ci. Pra­ca nad nią […]