Kategoria: Bez kategorii

 • Notatki z ucieczki – wtorek

  Notatki z ucieczki – wtorek

  Notat­ki z uciecz­ki, 6 wrze­śnia – Cho­co Merry Kocha­ny dzienniku, Pogo­da się popra­wi­ła, co ozna­cza wię­cej kąpie­li w jezio­rze i to w pro­mie­niach słoń­ca. Nie wiem jak to wpły­nie na naszą pra­cę, ale na pew­no popra­wia samo­po­czu­cie. Przy­by­ła też do nas Bra­ids, co mia­ło ogrom­ny wpływ na wie­czor­ną sesję two­rze­nia nano­lar­pów. Ale o tym za chwi­lę, naj­pierw pora […]

 • Notatki z ucieczki – poniedziałek

  Notatki z ucieczki – poniedziałek

  Notat­ki z uciecz­ki, 5 wrze­śnia – Sex on the Mango Kocha­ny dzienniku, Nie­bo wresz­cie zaprze­sta­ło obrzu­ca­nia nas żaba­mi. Naresz­cie. Zro­bi­ło się na tyle cie­pło, że pod­ję­li­śmy uda­ną pró­bę zanu­rze­nia się jezio­rze. Było dobrze. Pro­gno­za pogo­dy daje nam szan­sę na powtór­kę w kolej­nych dniach. Uciecz­ko­wy ponie­dzia­łek zaczę­li­śmy ciem­nym świ­tem, kie­dy ode­bra­li­śmy z Lip­ni­cy Miko­ła­ja. Przy śnia­da­niu w […]

 • Alchemia zwycięstwa

  Alchemia zwycięstwa

  Dla wie­lu lar­py to dzie­dzi­na sztu­ki. I tak jak nie ma prze­pi­su na genial­ny obraz, rzeź­bę, film, ope­rę, tak i nie ma jed­nej, jedy­nie słusz­nej desi­gner­skiej dro­gi pro­wa­dzą­cej do zapro­jek­to­wa­nia lar­pu dosko­na­łe­go. Jest zbiór tzw “dobrych prak­tyk”, któ­re zwięk­sza­ją szan­sę na stwo­rze­nie gry dobrej. Tyl­ko i aż. Jest jed­nak coś, co łączy więk­szość zło­tych gier wyso­kich […]