O projekcie


Nie­ste­ty, po waka­cjach więk­szość z nas dopa­da tzw. pro­za życia. Idee, któ­re tęt­ni­ły nam w czasz­kach kie­dy wra­ca­li­śmy do domu z kolej­nych imprez są spy­cha­ne na dal­szy plan przez codzienność.

Nic tak nie inspi­ru­je do robie­nia nowych gier, jak gra­nie. Po zakoń­cze­niu sezo­nu gło­wy zawsze pęka­ją w szwach od pomysłów.

W koń­cu więk­szość z nich lądu­je w prze­gród­ce umy­słu ozna­czo­nej tablicz­ką „kie­dyś napi­szę ten larp”.

To „kie­dyś” zazwy­czaj nigdy nie nadchodzi.

Chce­my temu zapobiec.

Dla­cze­go się spo­ty­ka­my?Kto może przy­je­chać?Co będzie­my robić?Cze­go nie będzie­my robić?

Hard­kon Lar­pers’ Retre­at to tydzień, któ­ry chce­my poświę­cić pisa­niu gier w towa­rzy­stwie innych twórców.

Zasłu­ży­li­śmy, by poda­ro­wać sobie ten czas i sku­pić się na nada­niu kształ­tu i for­my rodzą­cym się w naszych gło­wach pomy­słom na larpy.

Chce­my zna­leźć się w gru­pie ludzi, z któ­ry­mi war­to roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, kon­fron­to­wać poglą­dy i pomy­sły. Bro­nić swo­jej wizji, pod­wa­żać i testo­wać zało­że­nia innych. Brać udział we wspól­nych burzach mózgów. Zga­dzać się, kłó­cić i znaj­do­wać roz­wią­za­nia. Słu­chać, pod­po­wia­dać, czy­tać, oglą­dać, myśleć. Pra­co­wać. Two­rzyć. Inspi­ro­wać innych i bywać zainspirowaną/-ym.

Zapra­sza­my więc wszyst­kich, któ­rzy mają pomy­sły na gry i chcą je wykuć w gorą­cej i twór­czej atmos­fe­rze. Jeśli jesteś wypa­lo­nym auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu gier – to impre­za dla ciebie.

Jeśli chcesz napi­sać swój pierw­szy larp i nie wiesz jak się za to zabrać – to impre­za dla ciebie.

Uprasz­cza­jąc.

Jeśli masz pomysł i chcesz napi­sać larp – przy­jeż­dżaj. To impre­za dla ciebie.

Będzie­my pra­co­wać nad swo­imi pro­jek­ta­mi, korzy­sta­jąc z wie­dzy i doświad­cze­nia współ­uczest­ni­ków i tuto­rów oraz baz wie­dzy przy­go­to­wa­nych przez organizatorów.

Będzie­my pisać gry, a jeśli znaj­dzie się czas i chęt­ni, rów­nież testo­wać ich prototypy.

Tyl­ko tyle i aż tyle.

Po pierw­sze, nie będzie­my grać w goto­we lar­py, tere­nów­ki, jeep­for­my. W pro­gra­mie impre­zy nie pla­nu­je­my żad­nych gier, poza spon­ta­nicz­ny­mi testa­mi kon­cep­tów napi­sa­nych pod­czas HLR.

Po dru­gie. To może być nowość dla bywal­ców kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych, ale posta­ra­my się nie impre­zo­wać. Mamy na to pozo­sta­łe 51 tygo­dni w roku i przy­naj­mniej kil­ka imprez, któ­re uda­nie łączą dzi­kie har­ce i bale­ty z reali­za­cją swo­je­go pro­gra­mu i misji.

To nie jest jed­na z tych imprez.

Poświęć­my te dzie­więć dni na pisa­nie gier. Oczy­wi­ście, HLR nie jest impre­zą pod hasłem „100% bez”, ale naszym prio­ry­te­tem jest zadba­nie o twór­czą atmos­fe­rę. Nie mamy nic prze­ciw­ko pisa­niu gier w akom­pa­nia­men­cie butel­ki wina czy kil­ku szkla­nek ginu z toni­kiem. Nato­miast uprze­dza­my, że na zaląż­ki roc­k’n’ro­lo­we­go podej­ścia do HLR będzie­my reago­wać jak Buka na ogni­ska. Posta­ra­my się też osią­gnąć podob­ną skuteczność.

Masz pytanie?

Jeśli tak, skon­tak­tuj się z nami za pomo­cą pro­ste­go for­mu­la­rza kontaktowego.

Posta­ra­my się odpo­wie­dzieć moż­li­wie szybko.

Planowane aktywności

Pokazy

Pre­zen­ta­cje wyse­lek­cjo­no­wa­nych fil­mów z kon­fe­ren­cji lar­po­wych oraz spo­tkań TED doty­czą­ce lar­pów, pro­jek­to­wa­nia i gier.

Testy

Krót­kie roz­gryw­ki czę­ścio­wo goto­wych gier, mają­ce na celu spraw­dze­nie dzia­ła­nia zasto­so­wa­nych rozwiązań.

Dyskusje

Godzin­ne sesje poświę­co­ne kon­kret­nym zagad­nie­niom pro­jek­to­wym w for­mie dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez moderatora.

Praca własna

Czas prze­zna­czo­ny na pra­cę nad przy­wie­zio­ny­mi w gło­wach pomy­sła­mi oraz zapo­zna­nie się z przy­go­to­wa­ną lite­ra­tu­rą doty­czą­cą lar­pów oraz pro­jek­to­wa­nia gier.

Sesja konfrontacji

Moment na pre­zen­ta­cję swo­je­go pomy­słu (3minuty) i/lub efek­tów dotych­cza­so­wej pra­cy pozo­sta­łym uczest­ni­kom, szyb­ką burzę mózgów i zebra­nie opinii.

Prezentacja dnia

Pre­lek­cja poświę­co­na jed­ne­mu z zagad­nień zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem gier (45 minut) oraz pre­zen­ta­cja nie­ty­po­wych lub awan­gar­do­wych pomy­słów “w tema­cie” (15 minut).

Zostań tutorem

Pro­wa­dzą­cy punk­ty pro­gra­mu to auto­rzy gier od lat dosko­na­lą­cy swój warsz­tat.
W trak­cie nasze­go spo­tka­nia podzie­lą się swo­im doświad­cze­niem, pomy­sła­mi i zdo­by­tą wie­dzą.
Jeśli chcesz dołą­czyć do tego gro­na i popro­wa­dzić któ­ryś z punk­tów pro­gra­mu, zapra­sza­my do zespo­łu.
Na two­ją decy­zję cze­ka­my do 16 sierpnia.

Gdzie, kiedy, za ile 

Spo­ty­ka­my się w ośrod­ku agro­tu­ry­stycz­nym „Przy­sta­nek Ala­ska” w Gli­śnie Wiel­kim na Pomo­rzu. To miej­sce dobrze zna­ne licz­ne­mu gro­nu lar­pow­ców: w latach 2008 – 2014 gości­ło Festi­wal Hard­kon, a od 2015 Dre­am­ha­ven. Ośro­dek poło­żo­ny jest 20 km od Byto­wa, w lesie na obrze­żach Borów Tuchol­skich, nad jezio­rem Kamieniczno.

Nasze spo­tka­nie roz­pocz­nie się w sobo­tę, 3 wrze­śnia i potrwa tydzień do nie­dzie­li, 11 wrze­śnia. Spo­tka­nie ma cha­rak­ter otwar­ty. Jeśli z jakiś powo­dów nie może­cie przy­je­chać na całość impre­zy, war­to poja­wić się cho­ciaż na kil­ka dni. 

Czas Całość wyda­rze­nia Poje­dyn­cze dni
Noc­leg w dom­ku na polu w dom­ku na polu
Cena 190 zł 150 zł 30 zł/dzień 25 zł/dzień

Plan dnia 

W odróż­nie­niu od kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych, nasze spo­tka­nie będzie mia­ło zupeł­nie inny przebieg.

Każ­dy dzień będzie miał taki sam har­mo­no­gram i rytm, acz­kol­wiek w trak­cie wspól­nych spo­tkań codzien­nie poru­szać będzie­my inne aspek­ty two­rze­nia larpów.

Tema­ty poszcze­gól­nych punk­tów pro­gra­mu oraz pro­wa­dzą­cych pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­my po 16 sierpnia.

po śnia­da­niu po obie­dzie po kola­cji
11 – 15 16 – 20 21 +
 • pre­zen­ta­cja
 • kon­fron­ta­cja
 • pra­ca własna
 • pra­ca własna
 • wspól­na dyskusja
 • pra­ca własna
 • testy pro­to­ty­po­wych gier
 • poka­zy filmowe

Zanim zdecydujesz się uciec z nami 

Logi­sty­ka Przy­stan­ku Ala­skaCo zapew­nia­my?Co zabrać ze sobą?Jak dotrzeć?

W ramach akre­dy­ta­cji, do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków nie­od­płat­nie jest:
– wspól­na kuch­nia z kuchen­ką gazo­wą, lodów­ką, szaf­ka­mi i pod­sta­wo­wym zesta­wem naczyń;
– umy­wal­nie z zim­ną wodą;
– prysz­ni­ce z cie­płą wodą, czyn­ne w okre­ślo­nych godzi­nach rano i wieczorem;
– parking;
– szcząt­ko­wy dostęp do internetu.

Na miej­scu znaj­du­je się rów­nież skle­pik z pod­sta­wo­wy­mi arty­ku­ła­mi spożywczymi.

Oprócz reali­za­cji opi­sa­nych powy­żej punk­tów pro­gra­mu, zapew­nia­my mate­ria­ły do pra­cy, czyli:
– flipcharty;
– mate­ria­ły papier­ni­cze i piśmien­ni­cze (papier, mar­ke­ry, kolo­ro­we kart­ki post-it itp);
– dostęp do dru­kar­ki (druk czarno-biały);
– biblio­te­kę lar­po­wą zawie­ra­ją­cą wydru­ki dostęp­nych publi­ka­cji lar­po­wych oraz wybra­nych pozy­cji doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia gier;
– mate­ria­ły fil­mo­we, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne w trak­cie pokazów.

Mówiąc naj­pro­ściej: zabierz wszyst­ko, co pomo­że ci:
– pra­co­wać wygod­nie (lap­top, ulu­bio­ną her­ba­tę, szczę­śli­wy kamyczek);
– pra­co­wać efek­tyw­nie (z racji odlud­ne­go poło­że­nia, dostęp do inter­ne­tu na Ala­sce ma cha­rak­ter sym­bo­licz­ny i nie moż­na liczyć na to, że uda się ścią­gnąć potrzeb­ne doku­men­ty; jeśli cze­goś potrze­bu­jesz do pra­cy, zabierz to ze sobą);
– prze­żyć tydzień w dom­ku tra­per­skim / namio­cie w pierw­szej poło­wie wrze­śnia w pół­noc­nej Pol­sce (śpi­wór, cie­płe ubra­nie, bar­dzo cie­płe ubra­nie, kąpielówki);
– zadbać o sie­bie w lesie w pierw­szej poło­wie wrze­śnia w pół­noc­nej Pol­sce (kosme­ty­ki, spray na klesz­cze i koma­ry, latar­kę, bate­rie, klap­ki, ręcznik).

Uwa­ga. To pora roku, w któ­rej pogo­da może być dowol­na i zmie­niać się gwał­tow­nie. Przy­go­tuj­cie się na coś, co może przy­po­mi­nać rów­nie dobrze lipiec, jak i listopad.

Naj­pro­ściej – samo­cho­dem. Decy­du­jąc się na komu­ni­ka­cję publicz­ną szu­kaj połą­czeń do miej­sco­wo­ści Lip­ni­ca lub Tucho­mie, skąd za nie­wiel­ką opła­tą na miej­sce impre­zy dostar­czy Cię ala­skań­skie Łoś-Taxi.

Zapraszamy do Wielkiej Larpowej Ucieczki!

Aby ode­rwać się razem z nami od codzien­no­ści i zająć tym, co wszyst­kich nas krę­ci naj­bar­dziej, pro­si­my o dopeł­nie­nie nie­skom­pli­ko­wa­nych formalności.

Aktualności

 • Druga ucieczka, drugi powrót

  Druga ucieczka, drugi powrót

  Pod­su­mo­wa­nie naszej pierw­szej uciecz­ki uda­ło nam się opu­bli­ko­wać w mie­siąc po jej zakoń­cze­niu. Tym razem było ina­czej. Wszyst­kich nas rze­czy­wi­stość chwy­ci­ła w swo­je szpo­ny zaraz po powro­cie. Jutro, wie­czo­rem, w przy­szłym tygo­dniu. Tak minę­ło pół roku. W koń­cu jed­nak uda­ło się zebrać garść wspo­mnień nie­któ­rych uczest­ni­ków. W myśl zasad „lepiej póź­no niż póź­niej” publi­ku­je­my dzisiaj. […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – sobota bis

  Notatki z ucieczki – sobota bis

  Notat­ki z uciecz­ki, 10 wrze­śnia – like a pro Kocha­ny dzien­ni­ku, Dziś ostat­ni dzień pra­cy. W zało­że­niu miał być luź­niej­szy, mie­li­śmy zro­bić jed­ną pre­zen­ta­cję a potem sesję poste­ro­wą. Oczy­wi­ście wyszło ina­czej. Zamiast jed­nej pre­zen­ta­cji mie­li­śmy aż dwie, wywią­za­ła się nam tez dys­ku­sja o kolej­nej edy­cji HLR. Dzień zakoń­czy­ły uro­dzi­no­we obcho­dy Szam­pon i Karo­li­ny. Cokol­wiek by o […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – piątek

  Notatki z ucieczki – piątek

  Notat­ki z uciecz­ki, 9 wrze­śnia – Elo para­do­xy Kocha­ny dzien­ni­ku, Pora­nek skwar­ny jak rzad­ko. Roz­wa­ża­li­śmy prze­nie­sie­nie poran­nej eks­pe­dy­cji pod lipę, ale osta­tecz­nie zre­zy­gno­wa­li­śmy z tego kon­cep­tu. Lubi­my nasze małe, zaim­pro­wi­zo­wa­ne na ada­mo­wym strysz­ku biu­ro. Są w nim fote­le i wor­ki sako, któ­rych przy tej tem­pe­ra­tu­rze zupeł­nie nie chce nam się wyno­sić. Dzi­siej­sza pre­zen­ta­cja to już […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – czwartek

  Notatki z ucieczki – czwartek

  Notat­ki z uciecz­ki, 8 wrze­śnia – mała, gorz­ka piguł­ka Kocha­ny dzien­ni­ku, Dzi­siaj po raz pierw­szy zmie­ni­li­śmy dra­stycz­nie pro­gram dnia. Rano, zama­ist pre­zen­ta­cji o mojej uko­cha­nej Zapo­mnia­nej Kró­lo­wej, zro­bi­li­śmy dużą i obfi­tą dys­ku­sję na temat desi­gnu dla nor­mal­sów. Jeste­śmy w ide­al­nym teamie, żeby dzie­lić się spo­strze­że­nia­mi na ten temat. Miko­łaj, pra­cu­jąc przy oka­zji polsko-duńskich block­bu­ste­rów ma […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – środa

  Notatki z ucieczki – środa

  Notat­ki z uciecz­ki, 7 wrze­śnia – Niech mi to zro­bi 1 i 1/2 Kocha­ny dzien­ni­ku, Wresz­cie, powo­li usta­la nam się rytm pra­cy. Powo­li prze­cho­dzi­my od kon­cep­tów do reali­za­cji. Sham­pon pie­li swo­je chwa­sty z ener­gią, któ­ra wzbu­dza strach o pojem­ność kom­po­stow­ni­ka. Ska­ła wystu­ku­je kar­ty posta­ci, Pio­trek i ja sie­dzi­my nad swo­imi kon­cep­ta­mi przy czym poma­ga nam […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – wtorek

  Notatki z ucieczki – wtorek

  Notat­ki z uciecz­ki, 6 wrze­śnia – Cho­co Mer­ry Kocha­ny dzien­ni­ku, Pogo­da się popra­wi­ła, co ozna­cza wię­cej kąpie­li w jezio­rze i to w pro­mie­niach słoń­ca. Nie wiem jak to wpły­nie na naszą pra­cę, ale na pew­no popra­wia samo­po­czu­cie. Przy­by­ła też do nas Bra­ids, co mia­ło ogrom­ny wpływ na wie­czor­ną sesję two­rze­nia nano­lar­pów. Ale o tym za chwi­lę, naj­pierw pora […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – poniedziałek

  Notatki z ucieczki – poniedziałek

  Notat­ki z uciecz­ki, 5 wrze­śnia – Sex on the Man­go Kocha­ny dzien­ni­ku, Nie­bo wresz­cie zaprze­sta­ło obrzu­ca­nia nas żaba­mi. Naresz­cie. Zro­bi­ło się na tyle cie­pło, że pod­ję­li­śmy uda­ną pró­bę zanu­rze­nia się jezio­rze. Było dobrze. Pro­gno­za pogo­dy daje nam szan­sę na powtór­kę w kolej­nych dniach. Uciecz­ko­wy ponie­dzia­łek zaczę­li­śmy ciem­nym świ­tem, kie­dy ode­bra­li­śmy z Lip­ni­cy Miko­ła­ja. Przy śnia­da­niu w […]

  Czy­taj dalej

 • Notatki z ucieczki – niedziela

  Notatki z ucieczki – niedziela

  Notat­ki z uciecz­ki, 4 wrze­śnia – IKEA dla sto­la­rzy Kocha­ny dzien­ni­ku, Za nami pierw­szy dzień pra­cy. Zaczę­li­śmy go od uru­cho­mie­nia dru­kar­ni. W PDFach przy­wieź­li­śmy tonę wie­dzy, któ­rą trze­ba było prze­nieść dru­kar­ką na papier, by łatwiej było z nią obco­wać. Do sufi­tu przy­bi­li­śmy zro­bio­ną rok temu przez Asu­rit mapę human dri­ves. Zro­bi­ło się domo­wo, deszcz wybijał […]

  Czy­taj dalej


Nie byłeś jeszcze na Alasce?

Wybierz się na wir­tu­alną wyciecz­kę po ośrodku

Organizatorzy 

Piotr-Budzisz

Piotr Budzisz

Na co dzień zaj­mu­ją­cy się fizy­ką. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (oko­ło) fan­ta­stycz­nych stron inter­ne­to­wych. Od roku jeden z zało­ży­cie­li i orga­ni­za­to­rów cyklicz­nych spo­tkań lar­po­wych Black­Box 3City.

Piotr-Milewski

Piotr Milew­ski

Kaszub z Helu, acz uro­dzo­ny w Gdy­ni i zamiesz­ka­ły tam­że. Współ­twór­ca i głów­ny orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon w latach 2007–2014. Trzy­krot­ny zdo­byw­ca nagro­dy Zło­ta Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Zło­ta Bra­ma 2008, Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013 i 2014 oraz Zło­te Maski 2015.

Malwina-Otto

Mal­wi­na Otto

Kawa­łek spa­cze­nia, któ­ry spadł­szy na Gri­mu­aro­wą zie­mię mor­fo­wał w pra­co­wi­te­go minio­na budu­ją­ce­go “fan­ta­stycz­ne” rze­czy – od tyci­KO­Nów, zom­bie wal­ków, wyda­rzeń para­te­atral­nych, przez kon­wen­ty tj. Fal­kon, Hard­konDre­am­Ha­ven. Napi­sa­ła też czte­ry larpy. 

FunReal

Fun­Re­al

Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców Gier “Fun­Re­al” dzia­ła w Trój­mie­scie od 2008 roku. Jego głów­nym zada­niem jest orga­ni­za­cja imprez poświę­co­nych grom i fan­ta­sty­ce, a tak­że wymia­na wie­dzy i doświad­czeń wśród auto­rów sze­ro­ko poj­mo­wa­nych gier. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne impre­zy sto­wa­rzy­sze­nia to festi­wa­le Hard­kon, Dre­am­ha­ven oraz Gramy!(2009–2010), kon­fe­ren­cja lar­po­wa KOLA 2014 oraz kon­went Puc­kon (2010–2011)..