Aktualności

Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

Za nami Czwar­ta Lar­po­wa Uciecz­ka. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka mie­się­cy temu. Życie pochło­nę­ło. Ale uwa­ża­my, że pod­su­mo­wa­nia są waż­ne. Dla­te­go tra­dy­cyj­nie oddaj­my głos Uczest­ni­kom (pra­wie …
Czy­taj więcej

Notatki z ucieczki – sobota II

Sobo­ta, 8 wrze­śnia Kocha­ny dzien­ni­ku! Ostat­ni dzień. Ostat­nie rytu­al­ne wynie­sie­nie flip­char­tu pod lipę, wspól­ne doja­da­nie śnia­dań, drob­ne spóź­nie­nia bo kawa, her­ba­ta i jesz­cze tyl­ko umy­ję ręce. Wciąż … 
Czy­taj więcej

Notatki z ucieczki – piątek II

Pią­tek, 7 wrze­śnia – nie możesz być przo­dow­ni­kiem lar­pu! Kocha­ny dzien­ni­ku! Podob­no idzie jesień. Tym­cza­sem u nas zro­bi­ło się dziś bar­dzo gorą­co. I to nie tyl­ko na … 
Czy­taj więcej

Zapraszamy do Wielkiej Larpowej Ucieczki!

Aby ode­rwać się razem z nami od codzien­no­ści i zająć tym, co wszyst­kich nas krę­ci naj­bar­dziej, pro­si­my o dopeł­nie­nie nie­skom­pli­ko­wa­nych formalności.

O projekcie


Nie­ste­ty, po waka­cjach więk­szość z nas dopa­da tzw. pro­za życia. Idee, któ­re tęt­ni­ły nam w czasz­kach kie­dy wra­ca­li­śmy do domu z kolej­nych imprez są spy­cha­ne na dal­szy plan przez codzienność.

Nic tak nie inspi­ru­je do robie­nia nowych gier, jak gra­nie. Po zakoń­cze­niu sezo­nu gło­wy zawsze pęka­ją w szwach od pomysłów.

W koń­cu więk­szość z nich lądu­je w prze­gród­ce umy­słu ozna­czo­nej tablicz­ką „kie­dyś napi­szę ten larp”.

To „kie­dyś” zazwy­czaj nigdy nie nadchodzi.

Chce­my temu zapobiec.

Dla­cze­go się spo­ty­ka­my?Kto może przy­je­chać?Co będzie­my robić?Cze­go nie będzie­my robić?

Masz pytanie?

Jeśli tak, skon­tak­tuj się z nami za pomo­cą pro­ste­go for­mu­la­rza kontaktowego.

Posta­ra­my się odpo­wie­dzieć moż­li­wie szybko.

Planowane aktywności

Pokazy

Pre­zen­ta­cje wyse­lek­cjo­no­wa­nych fil­mów z kon­fe­ren­cji lar­po­wych oraz spo­tkań TED doty­czą­ce lar­pów, pro­jek­to­wa­nia i gier.

Testy

Krót­kie roz­gryw­ki czę­ścio­wo goto­wych gier, mają­ce na celu spraw­dze­nie dzia­ła­nia zasto­so­wa­nych rozwiązań.

Dyskusje

Godzin­ne sesje poświę­co­ne kon­kret­nym zagad­nie­niom pro­jek­to­wym w for­mie dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez moderatora.

Praca własna

Czas prze­zna­czo­ny na pra­cę nad przy­wie­zio­ny­mi w gło­wach pomy­sła­mi oraz zapo­zna­nie się z przy­go­to­wa­ną lite­ra­tu­rą doty­czą­cą lar­pów oraz pro­jek­to­wa­nia gier.

Sesja konfrontacji

Moment na pre­zen­ta­cję swo­je­go pomy­słu (3minuty) i/lub efek­tów dotych­cza­so­wej pra­cy pozo­sta­łym uczest­ni­kom, szyb­ką burzę mózgów i zebra­nie opinii.

Prezentacja dnia

Pre­lek­cja poświę­co­na jed­ne­mu z zagad­nień zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem gier (45 minut) oraz pre­zen­ta­cja nie­ty­po­wych lub awan­gar­do­wych pomy­słów “w tema­cie” (15 minut).

Zostań tutorem

Pro­wa­dzą­cy punk­ty pro­gra­mu to auto­rzy gier od lat dosko­na­lą­cy swój warsz­tat.
W trak­cie nasze­go spo­tka­nia podzie­lą się swo­im doświad­cze­niem, pomy­sła­mi i zdo­by­tą wie­dzą.
Jeśli chcesz dołą­czyć do tego gro­na i popro­wa­dzić któ­ryś z punk­tów pro­gra­mu, zapra­sza­my do zespo­łu.
Na two­ją decy­zję cze­ka­my do 16 sierpnia.

Gdzie, kiedy, za ile 

Spo­ty­ka­my się w ośrod­ku agro­tu­ry­stycz­nym „Przy­sta­nek Ala­ska” w Gli­śnie Wiel­kim na Pomo­rzu. To miej­sce dobrze zna­ne licz­ne­mu gro­nu lar­pow­ców: w latach 2008 – 2014 gości­ło Festi­wal Hard­kon, a od 2015 Dre­am­ha­ven. Ośro­dek poło­żo­ny jest 20 km od Byto­wa, w lesie na obrze­żach Borów Tuchol­skich, nad jezio­rem Kamieniczno.

Nasze spo­tka­nie roz­pocz­nie się w sobo­tę, 2 wrze­śnia i potrwa tydzień do nie­dzie­li, 10 wrze­śnia. Spo­tka­nie ma cha­rak­ter otwar­ty. Jeśli z jakiś powo­dów nie może­cie przy­je­chać na całość impre­zy, war­to poja­wić się cho­ciaż na kil­ka dni.

Czas Całość wyda­rze­nia Poje­dyn­cze dni
Noc­leg w dom­ku na polu w dom­ku na polu
Cena 190 zł 150 zł 30 zł/dzień 25 zł/dzień

Plan dnia 

W odróż­nie­niu od kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych, nasze spo­tka­nie będzie mia­ło zupeł­nie inny przebieg.

Każ­dy dzień będzie miał taki sam har­mo­no­gram i rytm, acz­kol­wiek w trak­cie wspól­nych spo­tkań codzien­nie poru­szać będzie­my inne aspek­ty two­rze­nia larpów.

Tema­ty poszcze­gól­nych punk­tów pro­gra­mu oraz pro­wa­dzą­cych pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­my po 16 sierpnia.

po śnia­da­niu po obie­dzie po kola­cji
11 – 15 16 – 20 21 +
  • pre­zen­ta­cja
  • kon­fron­ta­cja
  • pra­ca własna
  • pra­ca własna
  • wspól­na dyskusja
  • pra­ca własna
  • testy pro­to­ty­po­wych gier
  • poka­zy filmowe

Program

Pobierz naj­now­szą wersję.

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 27.08.2019 r.

Zanim zdecydujesz się uciec z nami 

Logi­sty­ka Przy­stan­ku Ala­skaCo zapew­nia­my?Co zabrać ze sobą?Jak dotrzeć?

Nie byłeś jeszcze na Alasce?

Wybierz się na wir­tu­alną wyciecz­kę po ośrodku

Organizatorzy 

Piotr-Budzisz

Piotr Budzisz

Na co dzień zaj­mu­ją­cy się fizy­ką. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (oko­ło) fan­ta­stycz­nych stron inter­ne­to­wych. Od roku jeden z zało­ży­cie­li i orga­ni­za­to­rów cyklicz­nych spo­tkań lar­po­wych Black­Box 3City.

Piotr-Milewski

Piotr Milew­ski

Kaszub z Helu, acz uro­dzo­ny w Gdy­ni i zamiesz­ka­ły tam­że. Współ­twór­ca i głów­ny orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon w latach 2007–2014. Trzy­krot­ny zdo­byw­ca nagro­dy Zło­ta Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Zło­ta Bra­ma 2008, Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013 i 2014 oraz Zło­te Maski 2015.

Mal­wi­na Otto

Kawa­łek spa­cze­nia, któ­ry spadł­szy na Gri­mu­aro­wą zie­mię mor­fo­wał w pra­co­wi­te­go minio­na budu­ją­ce­go “fan­ta­stycz­ne” rze­czy – od tyci­KO­Nów, zom­bie wal­ków, wyda­rzeń para­te­atral­nych, przez kon­wen­ty tj. Fal­kon, Hard­konDre­am­Ha­ven. Napi­sa­ła też czte­ry larpy. 

Fun­Re­al

Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców Gier “Fun­Re­al” dzia­ła w Trój­mie­scie od 2008 roku. Jego głów­nym zada­niem jest orga­ni­za­cja imprez poświę­co­nych grom i fan­ta­sty­ce, a tak­że wymia­na wie­dzy i doświad­czeń wśród auto­rów sze­ro­ko poj­mo­wa­nych gier. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne impre­zy sto­wa­rzy­sze­nia to festi­wa­le Hard­kon, Dre­am­ha­ven oraz Gramy!(2009–2010), kon­fe­ren­cja lar­po­wa KOLA 2014 oraz kon­went Puc­kon (2010–2011)..