Pierwsza ucieczka, pierwszy powrót

Pierw­sza lar­po­wa uciecz­ka za nami. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka dni temu. Upły­nę­ło więc dość cza­su, aby poku­sić się o pod­su­mo­wa­nie. Sko­ro byli­śmy w sta­nie pro­wa­dzić regu­lar­ny dzien­nik, pew­nie kil­ka stron tek­stu z łatwo­ścią wypły­nę­ło by spod naszych kla­wia­tur i przy tej oka­zji. Jak było, co robi­li­śmy, dla­cze­go nie żału­je­my a […]