Tag: bohater

  • Notatki z ucieczki – wtorek

    Notatki z ucieczki – wtorek

    Notat­ki z uciecz­ki, 6 wrze­śnia – Cho­co Merry Kocha­ny dzienniku, Pogo­da się popra­wi­ła, co ozna­cza wię­cej kąpie­li w jezio­rze i to w pro­mie­niach słoń­ca. Nie wiem jak to wpły­nie na naszą pra­cę, ale na pew­no popra­wia samo­po­czu­cie. Przy­by­ła też do nas Bra­ids, co mia­ło ogrom­ny wpływ na wie­czor­ną sesję two­rze­nia nano­lar­pów. Ale o tym za chwi­lę, naj­pierw pora […]