Tag: teoria gier

  • Notatki z ucieczki – piątek

    Notatki z ucieczki – piątek

    Notat­ki z uciecz­ki, 9 wrze­śnia – Elo paradoxy Kocha­ny dzienniku, Pora­nek skwar­ny jak rzad­ko. Roz­wa­ża­li­śmy prze­nie­sie­nie poran­nej eks­pe­dy­cji pod lipę, ale osta­tecz­nie zre­zy­gno­wa­li­śmy z tego kon­cep­tu. Lubi­my nasze małe, zaim­pro­wi­zo­wa­ne na ada­mo­wym strysz­ku biu­ro. Są w nim fote­le i wor­ki sako, któ­rych przy tej tem­pe­ra­tu­rze zupeł­nie nie chce nam się wynosić. Dzi­siej­sza pre­zen­ta­cja to już […]