Druga ucieczka, drugi powrót

Pod­su­mo­wa­nie naszej pierw­szej uciecz­ki uda­ło nam się opu­bli­ko­wać w mie­siąc po jej zakoń­cze­niu. Tym razem było ina­czej. Wszyst­kich nas rze­czy­wi­stość chwy­ci­ła w swo­je szpo­ny zaraz po powro­cie. Jutro, wie­czo­rem, w przy­szłym tygo­dniu. Tak minę­ło pół roku. W koń­cu jed­nak uda­ło się zebrać garść wspo­mnień nie­któ­rych uczest­ni­ków. W myśl zasad „lepiej […]

Notatki z ucieczki – poniedziałek

Notat­ki z uciecz­ki, 5 wrze­śnia – Sex on the Man­go Kocha­ny dzien­ni­ku, Nie­bo wresz­cie zaprze­sta­ło obrzu­ca­nia nas żaba­mi. Naresz­cie. Zro­bi­ło się na tyle cie­pło, że pod­ję­li­śmy uda­ną pró­bę zanu­rze­nia się jezio­rze. Było dobrze. Pro­gno­za pogo­dy daje nam szan­sę na powtór­kę w kolej­nych dniach. Uciecz­ko­wy ponie­dzia­łek zaczę­li­śmy ciem­nym świ­tem, kie­dy ode­bra­li­śmy z […]