Idź sobie, GNS.

Masz już 21 lat i przez ten czas zdą­ży­łeś się wepchnąć w total­nie nie­swo­je miej­sca. Niby nor­mal­na rzecz, zda­rza się wszę­dzie, pro­blem jed­nak w tym, że robisz tam wię­cej szko­dy niż pożyt­ku. Gdzie niby? No cóż – przede wszyst­kim uda­jesz typo­lo­gię celów gry. A total­nie nią nie jesteś. Mam twoje […]