Notatki z ucieczki – sobota

Sobo­ta, 1 wrze­śnia Kocha­ny dzien­ni­ku! Trzy lata nam zaję­ło, zanim po raz pierw­szy wypro­wa­dzi­li­śmy nasz flip­chart na spa­cer pod gołe nie­bo. Dzi­siej­sze pre­zen­ta­cje dnia odby­ły się pod lipą. Wresz­cie było aku­rat słoń­ca i chmur. Mało wia­tru, wca­le desz­czu. Pierw­sza pre­zen­ta­cja: Lar­po­przy­ja­zne tech­ni­ki kre­atyw­ne Roz­po­czę­li­śmy sze­ro­kim łukiem od roz­mo­wy o tym, […]