Notatki z ucieczki – piątek II

Pią­tek, 7 wrze­śnia – nie możesz być przo­dow­ni­kiem lar­pu! Kocha­ny dzien­ni­ku! Podob­no idzie jesień. Tym­cza­sem u nas zro­bi­ło się dziś bar­dzo gorą­co. I to nie tyl­ko na ter­mo­me­trze… Ale po kolei. Jak co dzień po śnia­da­niu zasie­dli­śmy wygod­nie pod lipą. Tym razem część pre­lek­cyj­ną otwo­rzy­ła Ola. Pre­zen­ta­cja: Nar­ra­to­lo­gia afek­tyw­na Aż do końca […]