Notatki z ucieczki – wtorek

Nie­dzie­la, 2 wrze­śnia – 3 za 2 Kocha­ny dzien­ni­ku! Doko­na­ła się nam zmia­na tur­nu­su. Mamy na pokła­dzie Mochoc­kich i w ten oto spo­sób pobi­li­śmy nasz uciecz­ko­wy all-time rekord: mamy 10 uczest­ni­ków naraz 🙂 Wyda­je się to jakimś dzi­kim tłu­mem, nagle wszyst­kie pre­zen­ta­cje koń­czą się oży­wio­ną dys­ku­sją, a sesje kre­atyw­ne chy­ba […]