Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

Za nami powrót z czwar­tej Lar­po­wej Uciecz­ki. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka mie­się­cy temu. Życie pochło­nę­ło. Ale uwa­ża­my, że pod­su­mo­wa­nia są waż­ne. Dla­te­go tra­dy­cyj­nie oddaj­my głos Uczest­ni­kom (pra­wie wszyst­kich uda­ło się namó­wić na napi­sa­nie kil­ku słów).  Nasza część pod­su­mo­wa­nia skła­da się do trzech infor­ma­cji: W tym roku ucie­ka­my 1 wrze­śnia (nie­dzie­la) […]