Hard­kon Lar­pers Retre­at 2021 już się odbył.

Jeśli inte­re­su­je Cię ten pro­jekt zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny aktu­al­nej edycji.