Notatki z ucieczki – czwartek

Notat­ki z uciecz­ki – czwar­tek – bez cytry­ny ani rusz Kocha­ny dzien­ni­ku! Dziś wdarł nam się cha­os, ponie­waż nowa pacz­ka uciecz­ko­wi­czów zade­kla­ro­wa­ła przy­jaz­dy od 9 rano do 19 wie­czo­rem. Prze­rzu­ci­li­śmy więc cały pro­gram (z wyjąt­kiem pra­cy wła­snej) na wie­czór. Deszcz dał nam chwi­lę wytchnie­nia, więc uda­ło nam się ruszyć na spacer […]