Notatki z ucieczki – sobota bis

Sobo­ta, 10 wrze­śnia – Low entry lit­tle dre­am Kocha­ny dzien­ni­ku! W poprzed­nich latach dru­ga sobo­ta uciecz­ki była taką ostat­nią pro­stą, któ­rą bie­gnie się nie­spiesz­nie widząc że następ­ny zawod­nik w kolej­ce dopie­ro wbiegł na sta­dion. My tym­cza­sem, jak­by to był bieg na 100 metrów, zafun­do­wa­li­śmy sobie naj­in­ten­syw­niej­szy dzień całe­go wyjaz­du. Prze­śla­du­ją­ce […]