Notatki z ucieczki – piątek

Pią­tek, 9 wrze­śnia – Kon­tro­la i bez­pie­czeń­stwo (larp i serio­us busi­ness) Kocha­ny dzien­ni­ku! Fascy­nu­ją­cym jest, jak zmie­nia się kli­mat uciecz­ki w zależ­no­ści od skła­du uczest­ni­ków. Zupeł­nie inne tema­ty, podej­ście, roz­k­mi­ny. Inne wra­że­nia z tych samych gier, inne doświad­cze­nia i punk­ty widze­nia. Odkąd wyje­cha­li Mochoc­cy a przy­je­cha­ły dziew­czy­ny czu­je się, jak­bym […]