Notatki z ucieczki – poniedziałek

Ponie­dzia­łek, 4 wrze­śnia – od BB do BDSM Kocha­ny dzien­ni­ku Dzi­siej­szy dzień zaczął się spo­koj­nie i nie­win­nie, a zakoń­czył burz­li­wym happy-endem. Kie­dy o sza­rym poran­ku roz­pa­li­li­śmy ogień (z dużym tru­dem, zabie­ra­li­śmy się do tego jakoś bez sen­su, osta­tecz­ne zwy­cię­stwo zawdzię­cza­my papie­ro­wym ręcz­ni­kom nasą­czo­nym ole­jem kujaw­skim ze wspól­nej pół­ki) nic nie zapowiadało, […]