Co kieruje człowiekiem?

Gry są dla ludzi. Tru­izm. Ale przy oka­zji… Zasta­na­wia­ją­ce, jak w dzi­siej­szych cał­ko­wi­cie porzu­ci­li­śmy pró­by zro­zu­mie­nia tego, kim tak napraw­dę jest czło­wiek. Co każ­dym z nas kie­ru­je, co napę­dza? Jak te uczu­cia, sfe­ry, aspek­ty łączą się i prze­ni­ka­ją? Oprócz psy­cho­lo­gów, socjo­lo­gów i kil­ku spe­cja­li­stów UX (user expe­rien­ce) z co lep­szych kor­po, mało […]

Sztuka projektowania gier

Co praw­da sezon lar­po­wy w peł­ni, ale naj­wyż­szy czas roz­po­cząć zapo­wie­dzi punk­tów pro­gra­mu. W koń­cu do naszej uciecz­ki pozo­sta­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie… Jeden z dni poświę­ci­my na ana­li­zę narzę­dzi zapre­zen­to­wa­nych w książ­ce The Art of Game Design. Jej auto­rem jest Jes­se Schell, wła­ści­ciel stu­dia Schell Games, autor, pro­jek­tant, geek i […]

Witajcie

…wita­my na ofi­cjal­nej stro­nie nowej ini­cja­tywy: Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Zapra­sza­my do wspól­nej uciecz­ki by ode­rwać się od świa­ta i zna­leźć (wresz­cie!) czas i miej­sce by napi­sać swój larp. Może dwa. Może tyl­ko pół. A mże zna­leźć inspi­ra­cję, wpaść na nowy pomysł?… Poda­ruj sobie tydzień bez inter­ne­tu, w malow­ni­czych oko­licz­no­ściach przyrody […]