Tag: relacje

  • Notatki z ucieczki – niedziela

    Notatki z ucieczki – niedziela

    Notat­ki z uciecz­ki, 4 wrze­śnia – IKEA dla stolarzy Kocha­ny dzienniku, Za nami pierw­szy dzień pra­cy. Zaczę­li­śmy go od uru­cho­mie­nia dru­kar­ni. W PDFach przy­wieź­li­śmy tonę wie­dzy, któ­rą trze­ba było prze­nieść dru­kar­ką na papier, by łatwiej było z nią obco­wać. Do sufi­tu przy­bi­li­śmy zro­bio­ną rok temu przez Asu­rit mapę human dri­ves. Zro­bi­ło się domo­wo, deszcz wybi­jał […]