Tag: story

  • Niech mi to zrobi – część I

    Niech mi to zrobi – część I

    “Opo­wia­da­nie histo­rii to opo­wia­da­nie dow­ci­pu. To zna­jo­mość puen­ty, zakoń­cze­nia. To świa­do­mość tego, że wszyst­ko co mówisz, od pierw­sze­go do ostat­nie­go zda­nia pro­wa­dzi do okre­ślo­ne­go celu oraz że w ide­al­nym warian­cie potwier­dza jakąś praw­dę o świe­cie, posze­rza­ją­cą nasze zro­zu­mie­nie tego kim jeste­śmy będąc ludźmi” Andrew Sten­ton, twór­ca m.in. WALL‑E i Toy Sto­ry, pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia na […]