Program Hardkon Larpers’ Retreat No3

Witaj­cie! Dokład­nie za tydzień będzie­my zwi­jać się na nasz Trze­cią Lar­po­wą Uciecz­kę. Tak jak obie­cy­wa­li­śmy wio­sną – wsłu­chu­jąc się w wasz feed­back zmon­to­wa­li­śmy pro­gram nie­co bar­dziej roz­bu­do­wa­ny od stro­ny wykładowo-teoretycznej. Powięk­szy­ło się gro­no naszych tuto­rów, posze­rzył wachlarz poru­sza­nych tema­tów. Nie zmie­ni­li­śmy fun­da­men­tów naszej impre­zy: har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podobnie […]