Program Hardkon Larpers’ Retreat No3

Witaj­cie!

Dokład­nie za tydzień będzie­my zwi­jać się na nasz Trze­cią Lar­po­wą Uciecz­kę. Tak jak obie­cy­wa­li­śmy wio­sną – wsłu­chu­jąc się w wasz feed­back zmon­to­wa­li­śmy pro­gram nie­co bar­dziej roz­bu­do­wa­ny od stro­ny wykładowo-teoretycznej. Powięk­szy­ło się gro­no naszych tuto­rów, posze­rzył wachlarz poru­sza­nych tematów.

Nie zmie­ni­li­śmy fun­da­men­tów naszej impre­zy: har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podob­nie i jest przed­sta­wio­ny na stro­nie inter­ne­to­wej. Poni­żej znaj­dzie­cie zaś tytu­ły poran­nych pre­zen­ta­cji oraz tema­ty popo­łu­dnio­wych debat… Oraz pomy­sły na kre­atyw­ne spę­dza­nie kolej­nych wieczorów.

Sobo­ta, 2 września

12:00Otwar­cie akre­dy­ta­cji dla Uczestników

15:30Ofi­cjal­ne Otwar­cie Lar­pers’ Retre­at 2017

16:00Sesja kon­fron­ta­cji: pre­zen­ta­cje projektów
Każ­dy z nas przy­jeż­dża na HLR z jaki­miś pomy­sła­mi. Nad czymś zamie­rza pra­co­wać. To wła­ści­wy moment by poka­zać, co przy­wieź­li­śmy w naszych ser­cach i głowach.

17:00Pre­zen­ta­cja i deba­ta: 2016/2017 – Mapa lar­po­wych autostrad
Nowe lar­py, nowe miej­sca, nowe pro­jek­ty. Wię­cej ludzi, lep­sze stro­je, nowe gatun­ki. Podob­nie jak rok temu, spró­bu­je­my pod­su­mo­wać co zmie­ni­ło się w Lar­pów­ku od naszej ostat­niej uciecz­ki. Co jest Hot, co raczej Not i dokąd zmierzamy.

20:00Wie­czór Integracyjny
Zapra­sza­my do stre­fy wol­nej od gier. Przy­ja­dą sta­rzy zna­jo­mi, ale też i ludzie zupeł­nie nowi. Poznaj­my się. Wie­my już, że inte­re­su­je­my się lar­pa­mi. Ale musi być coś jesz­cze? Prawda?…

Nie­dzie­la, 3 września

11:00Pre­zen­ta­cja: SD i UX a larp dsign
Czy lar­pow­cy mogą się cze­goś nauczyć od korpo-hipsterów od pro­jek­to­wa­nia? User Expe­rien­ce, Sour­ce Depot i mnó­stwo trud­nych słów: pierw­szy wykład zabie­rze nas w świat zer, jedy­nek, table­tów, ekra­nów, iko­nek, pasków zadań… By lepiej zro­zu­mieć nas samych.

12:00Pre­zen­ta­cja: Kar­ta Mistrza Gry
Rok temu wie­le mówi­li­śmy o kar­tach gra­czy – co mogą / powin­ny zawie­rać, jak być zbu­do­wa­ne i z cze­go. Tym razem prze­nie­sie­my się o poziom wyżej; sko­ro kar­ta posta­ci to kanał komu­ni­ka­cji mię­dzy auto­rem i gra­czem, to czy dla obu stron powin­na wyglą­dać tak samo?

13:00 Sesja konfrontacji

19:00Deba­ta: Case Stu­dy “Sta­ri­way 2 Heaven”
S2H został okre­ślo­ny mia­nem lar­pu eks­ta­tycz­ne­go. Jeśli ist­nie­je taki rodzaj gier – co je defi­niu­je i odróż­nia od innych gier? Poroz­ma­wia­my o desi­gnie gry, prze­ana­li­zu­je­my recen­zje i podej­mie­my pró­bę zary­so­wa­nia cech cha­rak­te­ry­stycz­nych gatunku.

20:00Nano­larp 2.0
Dru­gie podej­ście do two­rze­nia mikro­gier w trak­cie lar­po­wych ucie­czek. Dla nie­zo­rien­to­wa­nych: nano­lar­py to gry, któ­re szyb­ciej się pisze niż roz­gry­wa. Damy sobie na to 60 minut. Doświad­cze­nie lat ubie­głych poka­zu­je, że to wystarczy.

Ponie­dzia­łek, 4 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Gry jako systemy
Punkt pro­gra­mu opar­ty o książ­kę “Rules of play” autor­stwa Katie Salen i Eri­ca Zim­mer­ma­na. Gry są sys­te­ma­mi – tak mówi każ­da ich defi­ni­cja. W trak­cie tej pre­zen­ta­cji posta­ra­my się zro­zu­mieć, co to dokład­nie oznacza.

12:00Pre­zen­ta­cja: Wzor­ce w pro­jek­to­wa­niu gier
Punkt pro­gra­mu opar­ty o książkę-zbiór zaty­tu­ło­wa­ną “Pat­terns in game design” autor­stwa Staf­fa­na Bjor­ka i Jus­sie­go Holo­pa­ine­na. Dwóch naukow­ców zde­fi­nio­wa­ło i opi­sa­łu nie tyl­ko wszyst­kie moż­li­we czę­ści skła­do­we gier, ale też pod­ję­ło pró­bę ujaw­nie­nia łączą­cych je powią­zań. Pre­zen­ta­cja doty­czyć będzie tych naj­bar­dziej istot­nych z punk­tu widze­nie pro­jek­to­wa­nia larpów.

13:00 Sesja konfrontacji

19:00Deba­ta: Gatu­nek / Typ / Rodzaj
Co jest czym? Fre­eform, kome­dia, bitew­niak? Co opi­su­je kon­struk­cję, co wiel­kość, co temat? Czy moż­na poku­sić się o stwo­rze­nie spój­nej sys­te­ma­ty­ki lar­pów w języ­ku polskim?

20:00Warsz­ta­ty pre­ga­me: pre­zen­ta­cja wybra­nych ćwiczeń
Się­ga­jąc do boga­tych zaso­bów impro i teatru, po raz kolej­ny prze­te­stu­je­my naj­cie­kaw­sze cwi­cze­nia i gry teatral­ne, któ­re mogą oka­zać się pomoc­ne pod­czas pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów pre-game.

Wto­rek, 5 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Larp jako sys­tem emergentny
Jed­nym z ujęć pro­jek­to­wa­nia gier jest spoj­rze­nie sys­te­mo­we: gra jako układ obiek­tów opi­sa­nych para­me­tra­mi i powią­za­nych wza­jem­ny­mi rela­cja­mi. Jed­nym z aspek­tów sys­te­mu jest emer­gen­cja: z pod­sta­wo­wych obiek­tów i rela­cji powsta­ją nowe, bar­dziej zło­żo­ne ukła­dy – wię­cej niż zwy­kła suma ele­men­tów skła­do­wych. Emer­gen­cja nie jest w peł­ni prze­wi­dy­wal­na, zwłasz­cza gdy w grę wcho­dzi zacho­wa­nie ludzi. Ale w pew­nym stop­niu daje się zapro­jek­to­wać. Zasta­no­wi­my się wspól­nie, jak podejść do lar­pów jako sys­te­mów i jak moż­na kształ­to­wać emer­gen­cję na eta­pie designu.

12:00Pre­zen­ta­cja: Emer­syj­ne przeszkadzajki
Lar­pó­wek nor­dyc­ki od ponad 20 lat dys­ku­tu­je o tym, skąd się immer­sja bie­rze, jak dzia­ła i co robić, żeby ją uła­twić. Dru­gą stro­ną meda­lu jest pyta­nie o to, jak immer­sję zepsuć. Na począ­tek pro­po­nu­ję rzut oka na naj­now­sze kon­cep­cje lar­po­wej immer­sji (Bow­man i Stan­di­ford 2016, Bow­man 2017). Wyróż­nia­ją sześć obsza­rów: immer­sję w dzia­ła­nie, w grę, w śro­do­wi­sko, w fabu­łę, w postać i w spo­łecz­ność. (Pra­wie tak samo jak sześć obsza­rów zaan­ga­żo­wa­nia w gry cyfro­we, Cal­le­ja 2011). Potem pomy­śli­my, jakie są czyn­ni­ki emer­syj­ne (jak mówi Kubiń­ski 2016), czy­li anty-immersyjne prze­szka­dzaj­ki. Co prze­szka­dza osią­gnąć immer­sję? Co wytrą­ca z immer­sji osią­gnię­tej? Co może z tym zro­bić lar­po­twór­ca przy pro­jek­to­wa­niu, albo org team pod­czas gry?

13:00Sesja kon­fron­ta­cji

19:00Deba­ta: Czy potrze­bu­je­my Hero­in’s Journey?
Kobie­ta jako głów­ny boha­ter. Czy powin­na podą­żać ścież­ką opi­sa­ną przez Camp­bel­la w mono­mi­cie, czy też może potrzeb­ny jest inny model – Hero­in’s Jour­ney wła­śnie? Jeśli tak – jakie powi­nien mieć ele­men­ty skłą­do­we? Jeśli nie – czy są boha­ter­ki, któ­re wyszły zwy­cięz­ko z camp­bel­low­skiej podró­ży bohatera?

20:00IKEA chal­len­ge
Prze­cha­dza­jąc się po eks­po­zy­cji naj­więk­szej sie­ci skle­pów meblo­wych mija­my puste, ide­al­ne miesz­ka­nia. Sto­su­jąc się do zasad pro­jek­to­wa­nia nano­lar­pów, spró­buj­my napi­sać w 60 minut grę, któ­rą moż­na w nie­wiel­kiej gru­pie roze­grać pod­czas wizy­ty w naj­bliż­szym skle­pie IKEA. Goril­la lar­ping for the win!

Śro­da, 6 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Sys­te­my rela­cji: the 0&1 way
Infor­ma­tycz­ne podej­ście do sys­te­mów rala­cji pomię­dzy obiek­ta­mi. Wie­le mode­li mate­ma­tycz­nych w socjo­lo­gii trak­tu­je ludzi jako “agen­tów podej­mu­ją­cych racjo­nal­ne i zop­ty­ma­li­zo­wa­ne decy­zje i akcje”. Tym razem idzie­my o krok dalej – pacz­ka inspi­ra­cji z dzie­dzi­ny IT.

12:00Pre­zen­ta­cja: Questy jak efek­ty kształcenia
Jed­nym z pod­sta­wo­wych narzę­dzi przy pro­jek­to­wa­niu instruk­ta­żu jest tabe­la efek­tów kształ­ce­nia. Jej czę­ścią jest lista czyn­no­ści, któ­re wią­żą się z ich poszcze­gól­ny­mi pozio­ma­mi: zapa­mię­ty­wa­nie, zro­zu­me­iniem ewa­lu­acją. Pod­czas pre­zen­ta­cji spró­bu­je­my prze­ana­li­zo­wać pro­ces two­rze­nia questów pod kątem metod pocho­dzą­cych z pro­jek­to­wa­nie instruktaży.

13:00Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: Open culture
Ta dys­ku­sja to raczej wie­czór wymia­ny infor­ma­cji o tym skąd i jak zbie­rać mate­ria­ły na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons. Wymia­na źró­de­łek oraz pod­sta­wo­we info o tym jak zgod­nie z pra­wem korzy­stać z obra­zów i dźwię­ków przy pro­mo­cji i pro­wa­dze­niu gier.

20:00Warsz­ta­ty post­ga­me: pre­zen­ta­cja wybra­nych ćwiczeń
Ćwi­czeń, któ­re wpro­wa­dzą nas w magicz­ny krąg gry jest wie­le. Tych, któ­re w umie­jęt­ny spo­sób pozwa­la­ją go opu­ścić, jest zde­cy­do­wa­nie mniej. Spró­buj­my prze­ana­li­zo­wać kil­ka nowych pomy­słów na wyj­ście z gry.

Czwar­tek, 7 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Inte­rak­tyw­ność i ana­to­mia wyboru
Lar­py są jed­nym z bar­dziej – jeśli nie naj­bar­dziej – inte­rak­twy­nych gatun­ków gier. Pod­czas tej pre­zen­ta­cji omó­wi­my teo­rie opi­su­ją­ce źró­dła i moż­li­we for­my inte­rak­cji. Na sam koniec roz­bie­rze­my zaś na kawał­ki klu­czo­wy pier­wia­stek struk­tu­ry gier: wybór.

12:00Pre­zen­ta­cja: Gry jako sys­te­my znaków
Pod­sta­wy semio­ty­ki dla lar­po­twór­ców w 60 minut. Czym są zna­ki, czym zna­cze­nia? Jak je nada­wać, odczy­ty­wać, jak budo­wać z nich komu­ni­ka­cję w grach? Posta­ra­my się zapre­zen­to­wać naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce odpo­wie­dzi na powyż­sze pytania.

13:00Sesja kon­fron­ta­cji

19:00Deba­ta: Safe­ty first or safe­ty second?
W cią­gu ostat­nie­go roku poza gra­ni­ca­mi pol­ski nastą­pi­ła eks­plo­zja felio­to­nów, arty­ku­łów i mani­fe­stów doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa i kom­for­tu psy­chicz­ne­go gra­czy w lar­pach. Czy to dzie­le­nie wło­sa na czwo­ro i prze­sa­da pro­wa­dzą­ca do ogra­ni­cze­nia eks­pre­sji wol­no­ści gra­cza, czy też natu­ral­na i wła­ści­wa kolej rzeczy?

20:00Nano­larp 2.0
Dru­gie podej­ście do nano­lar­pów na tej uciecz­ce. Niech się dzie­je prędkotworzenie!

Pią­tek, 8 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Los i ryzy­ko, informacja
Kolej­na wyciecz­ka do “Rules of play” – tym razem do roz­dzia­łu poświę­co­ne­go poję­ciu nie­pew­no­ści w grach. Pre­zen­ta­cja będzie więc sku­pio­na na tym, jak uży­wać narzę­dzia jakim jest zarzą­dza­nie infor­ma­cją i meto­da­mi jej dys­try­bu­cji w grze.

12:00Pre­zen­ta­cja: Jak zbie­rać feedback?
Trud­no prze­ce­nić war­tość infor­ma­cji zwrot­nej, jaką twór­cy powin­ni otrzy­mać od swo­ich gra­czy. Pod­czas tej pre­zen­ta­cji omó­wi­my jak zbie­rać feed­back, kon­stru­ować pyta­nia, ankie­ty i for­mu­la­rze ewa­lu­acyj­ne, aby zebra­ne infor­ma­cje pozwa­la­ły zdo­być potrzeb­ną wiedzę.

13:00Sesja kon­fron­ta­cji

19:00Deba­ta: Case Stu­dy “D8
Larp D8 zachwy­cił wie­lu gra­czy swo­ją nie­ba­nal­ną struk­tu­rą. Czy był tyl­ko jed­no­ra­zo­wym eks­pe­ry­men­tem, czy też może pierw­szym przed­sta­wi­cie­lem nowe­go gatun­ku: lar­pu paragrafowego?

20:00Red; Red… Red!
W kulu­arach tego­rocz­nej KOLI odby­ła się gorą­ca dys­ku­sja na temat dzia­ła­nia (lub raczej nie­dzia­ła­nia) słów bez­pie­czeń­stwa. Poja­wi­ła się też pro­po­zy­cja warsz­ta­tów, pod­czas któ­rych prze­ćwi­czo­ne zosta­ną poten­cjal­nie nie­kom­for­to­we sytu­acje. Chce­my popro­wa­dzić takie warsz­ta­ty, lecz zanim to zro­bi­my – chce­my razem z wami zapro­jek­to­wać dedy­ko­wa­ne im ćwiczenia.

Sobo­ta, 9 września

11:00Pre­zen­ta­cja: LEF – Low Entry Framework
Pre­zen­ta­cja mode­lu pro­jek­to­wa­nia lar­pów o niskim pozio­mie wej­ścia, przy­ja­znych dla nowych uczest­ni­ków. Do tego krót­ka wyciecz­ka przez model MDA (mecha­nics – dyna­mics – aesthe­tics) i DDE (design – dyna­mics – experience).

12:00Pre­zen­ta­cja: Błę­dy poznawcze
“Wzor­ce nie­ra­cjo­nal­ne­go postrze­ga­nia rze­czy­wi­sto­ści nie od razu były nazy­wa­ne błę­da­mi poznaw­czy­mi, a od zauwa­że­nia i opi­sa­nia mecha­ni­zmu do jego zde­fi­nio­wa­nia i wyja­śnie­nia mija­ło cza­sa­mi kil­ka­set lat. Na przy­kład filo­zof John Loc­ke już w XVII wie­ku zauwa­żył, że let­nia woda może wyda­wać się raz gorą­ca, a raz zim­na, w zależ­no­ści od tego w jakiej wodzie (zim­nej czy gorą­cej) trzy­ma­li­śmy wcze­śniej rękę” (Wiki­pe­dia). Pre­zen­ta­cja będzie pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak wyko­rzy­sty­wać naj­po­pu­lar­niej­sze błę­dy poznaw­cze w pro­jek­to­wa­niu larpów.

19:00Deba­ta: Lar­pers’ Retre­at No3 – sesja posterowa
Tra­dy­cyj­nie, sobot­ni wie­czór czas na pod­su­mo­wa­nie Trze­ciej Uciecz­ki. Pro­po­nu­je­my roz­wią­za­nie rodem z kon­fe­ren­cji nauko­wych, czy­li sesję poste­ro­wą. To czas, w któ­rym każ­dy z twór­ców będzie mógł pochwa­lić się efek­ta­mi swo­jej pra­cy. Na ten jeden wie­czór może­my porzu­cić dre­sy i ulu­bio­ne roz­cią­gnię­te gol­fy, na rzecz cze­goś ele­ganc­kie­go lub larpowego.

20:00Ofi­cjal­ne Zamknię­cie Lar­pers’ Retre­at 2017
Impre­za poże­gnal­na, wyda­rze­nie któ­re­go sce­na­riu­sza nie trze­ba zapo­wia­dać. Było­by to z resz­tą nie­wy­ko­nal­ne. Pie­czo­ło­wi­cie i skru­pu­lat­nie zapla­no­wa­li­śmy cał­ko­wi­tą impro­wi­za­cję przy kominku.

Nie­dzie­la, 10 września

11:00Pre­zen­ta­cja: powarsz­ta­to­wy after…
…Czy­li spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce nasz pobyt, zbie­ra­nie feed­bac­ku oraz wnio­sków na kolej­ną edy­cję. Czas pako­wa­nia i wyjaz­dów, oby z gło­wa­mi peł­ny­mi nowych pomy­słów i lap­to­pa­mi pęka­ją­cy­mi w szwach od goto­wych larpów.

To już za tydzień. Szy­kuj­cie się. My już odli­cza­my dni by znów roz­ło­żyć książ­ki, roz­sta­wić flip­char­ty i… Witać kolej­nych uczecz­ko­wi­czach w pro­gach Przy­stan­ku Alaska 🙂

Do zoba­cze­nia!

Tuto­rzy HLR2017:
Piotr Budzisz,
Mag­da­le­na Godleś, 
Paweł Jur­giel,
Piotr Milew­ski,
dr Alek­san­dra Mochocka, 
dr Michał Mochocki, 
Mal­wi­na Otto.