Program Hardkon Larpers’ Retreat No3

Witaj­cie! Dokład­nie za tydzień będzie­my zwi­jać się na nasz Trze­cią Lar­po­wą Uciecz­kę. Tak jak obie­cy­wa­li­śmy wio­sną – wsłu­chu­jąc się w wasz feed­back zmon­to­wa­li­śmy pro­gram nie­co bar­dziej roz­bu­do­wa­ny od stro­ny wykładowo-teoretycznej. Powięk­szy­ło się gro­no naszych tuto­rów, posze­rzył wachlarz poru­sza­nych tema­tów. Nie zmie­ni­li­śmy fun­da­men­tów naszej impre­zy: har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podobnie […]

Run (to the) Forest. Again!

Za oknem na dobre zni­ka czas nocy i two­rze­nia w zaci­szu. Jest coraz wię­cej świa­tła, coraz wię­cej dnia, któ­ry aż pro­si się by wyjść i dzia­łać. Hodo­wa­ne przez dłu­gie tygo­dnie pla­ny wresz­cie kieł­ku­ją i powo­li poka­zu­ją się świa­tu. Lar­py, tere­nów­ki, kon­wen­ty, wię­cej lar­pów. Zaczę­ło się, sezon za pro­giem. Tym­cza­sem my […]