Run (to the) Forest. Again!

Za oknem na dobre zni­ka czas nocy i two­rze­nia w zaci­szu. Jest coraz wię­cej świa­tła, coraz wię­cej dnia, któ­ry aż pro­si się by wyjść i dzia­łać. Hodo­wa­ne przez dłu­gie tygo­dnie pla­ny wresz­cie kieł­ku­ją i powo­li poka­zu­ją się świa­tu. Lar­py, tere­nów­ki, kon­wen­ty, wię­cej lar­pów. Zaczę­ło się, sezon za progiem.

Tym­cza­sem my jeste­śmy już myśla­mi u pro­gu jesie­ni (!) i po raz trze­ci zapra­sza­my do Wspól­nej Lar­po­wej Uciecz­ki. Ogła­sza­my kolej­ne  Pose­zo­no­we Lar­po­we Dożyn­ki Pomy­słów!  Od 2go do 10go wrze­śnia w towa­rzy­stwie innych twór­ców ponow­nie prze­pro­wa­dzi­my ośmio­dnio­wy rytu­ał sor­to­wa­nia idei i for­mo­wa­nia zia­ren Dziw­nych Nowych Gier. Wie­my, że jak i zeszło­rocz­ne (i te sprzed dwóch lat) przez zimę wyro­sną i przy­szłe­go lata zaowo­cu­ją pięk­ny­mi i soczy­sty­mi larpami.

Uciecz­ka III: co nowego?

Po pierw­sze: wię­cej wykładów.
Pod­czas zeszło­rocz­nej uciecz­ki oka­za­ło się, że zna­cze­nie bar­dziej zale­ży wam na wspól­nym dzie­le­niu się wie­dzą, niż dłu­ba­niu w samot­no­ści swo­je­go pro­jek­tu. Dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na zwięk­sze­nie licz­by poran­nych wykła­dów do dwóch. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my was do zgła­sza­nia swo­ich pomy­słów na pre­zen­ta­cje. Tym, co odróż­nia lar­py od teatru jest fuzja per­spek­ty­wy akto­ra i widza. Chce­my, żeby każ­dy z uczest­ni­ków uciecz­ki w podob­ny spo­sób połą­czył w jej trak­cie rolę słu­cha­cza i tutora.

Po dru­gie: wię­cej ksią­żek w bibliotece.
Do tej pory przy­wo­zi­li­śmy ze sobą kom­plet publi­ka­cji z kon­fe­ren­cji lar­po­wych, zestaw pod­ręcz­ni­ków popu­lar­nych sys­te­mów RPG i kil­ka pod­sta­wo­wych ksią­żek o pro­jek­to­wa­niu gier. Wie­my, że uczest­ni­cy ocho­czo do nich się­ga­ją. W tym roku posta­no­wi­li­śmy więc posze­rzyć naszą biblio­tecz­kę o książ­ki z dzie­dzin lar­pom bli­skich lub zwy­czaj­nie inspi­ru­ją­cych. Poja­wią się więc książ­ki o teatrze, impro­wi­za­cji, edu­ka­cji, psy­cho­lo­gii. Jeśli czy­ta­li­ście coś dobre­go, inspi­ru­ją­ce­go i war­to­ścio­we­go – co waszym zda­niem powin­no być dostęp­ne dla uczest­ni­ków uciecz­ki – koniecz­nie daj­cie nam znać.

Po trze­cie: wie­czor­ne impro
Zaczę­ło się ponad rok temu, kie­dy zer­k­nę­li­śmy w stro­nę impro­wi­za­cji, aby poszu­kać ćwi­czeń, któ­re w naszej oce­nie są „lar­po­przy­ja­zne” i mogą zostać uży­te pod­czas warsz­ta­tów pre- i post­ga­me. Zaglą­da­li­śmy coraz głę­biej, aż odkry­li­śmy pod­ręcz­ni­ki Keitha John­sto­na. Jeśli przy­jąć jego defi­ni­cję impro jako spon­ta­nicz­ne­go kre­owa­nie świa­ta, to chy­ba bar­dzo nie­da­le­ko tej dzie­dzi­nie sztu­ki do lar­pów. Pod­czas tego­rocz­nej uciecz­ki wypró­bu­je­my z wami kil­ka ćwi­czeń w powo­ły­wa­niu świa­tów do życia.

Co zosta­je po staremu?

Popo­łu­dnio­we deba­ty z tema­tem prze­wod­nim. Poran­ne sesje kon­fron­ta­cji, pod­czas któ­rych będzie­my roz­ma­wiać o postę­pach (z dnia na dzień, rygor pozo­sta­je!) prac nad indy­wi­du­al­ny­mi pro­jek­ta­mi. Wie­czor­ne testy i fil­my na żąda­nie. Sesje nano­lar­pów – tym razem posta­ra­my się zmie­ścić w pro­gra­mie przy­naj­mniej dwie. Jeden wspól­ny spa­cer po obie­dzie aby prze­wie­trzyć gło­wy. Dzien­nik uciecz­ki  też musi być, może w tym roku w jego pro­wa­dze­niu wresz­cie pomo­gą sza­now­ni uczest­ni­cy?… 😉 Jeśli nie sły­sze­li­ście do tej pory o naszej ini­cja­ty­wie i po raz pierw­szy zna­leź­li­ście się na niniej­szej stro­nie, zachę­ca­my do przej­rze­nia nota­tek z poprzed­nich edy­cji Hard­kon Lar­pe­r’s Retreat- dadzą wam dość jasny obraz tego jak spę­dza­my czas pod­czas HLR.

Bez zmian pozo­sta­je też cena (któ­ra jak na razie pokry­wa kosz­ty wydru­ku nowych pozy­cji do biblio­tecz­ki), miej­sce (nie wyobra­ża­my sobie uciecz­ki w innym miej­scu niż Przy­sta­nek Ala­ska) oraz orga­ni­za­to­rzy (wciąż lubi­my robić rze­czy razem).

Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby nie zmie­nił się kli­mat nasze­go spo­tka­nia. Będzie­my razem goto­wać, dzie­lić winem i her­ba­tą, sie­dzieć na pomo­ście, bujać w hama­kach i palić w komin­ku. Będzie­my igno­ro­wać inter­net, patrzeć dalej, słu­chać moc­niej i pusz­czać myśli wolno.

Zapra­sza­my na Trze­cią Lar­po­wą Ucieczkę.

Pio­trek, Kula, Braids.

Rela­cja z Dru­giej Lar­po­wej Ucieczki
Rela­cja z Pierw­szej Lar­po­wej Ucieczki