Notatki z ucieczki – sobota bis

Sobo­ta, 10 wrze­śnia – Low entry lit­tle dre­am Kocha­ny dzien­ni­ku! W poprzed­nich latach dru­ga sobo­ta uciecz­ki była taką ostat­nią pro­stą, któ­rą bie­gnie się nie­spiesz­nie widząc że następ­ny zawod­nik w kolej­ce dopie­ro wbiegł na sta­dion. My tym­cza­sem, jak­by to był bieg na 100 metrów, zafun­do­wa­li­śmy sobie naj­in­ten­syw­niej­szy dzień całe­go wyjaz­du. Prze­śla­du­ją­ce nas […]

Notatki z ucieczki – piątek

Pią­tek, 9 wrze­śnia – Kon­tro­la i bez­pie­czeń­stwo (larp i serio­us busi­ness) Kocha­ny dzien­ni­ku! Fascy­nu­ją­cym jest, jak zmie­nia się kli­mat uciecz­ki w zależ­no­ści od skła­du uczest­ni­ków. Zupeł­nie inne tema­ty, podej­ście, roz­k­mi­ny. Inne wra­że­nia z tych samych gier, inne doświad­cze­nia i punk­ty widze­nia. Odkąd wyje­cha­li Mochoc­cy a przy­je­cha­ły dziew­czy­ny czu­je się, jakbym […]

Notatki z ucieczki – czwartek

Notat­ki z uciecz­ki – czwar­tek – bez cytry­ny ani rusz Kocha­ny dzien­ni­ku! Dziś wdarł nam się cha­os, ponie­waż nowa pacz­ka uciecz­ko­wi­czów zade­kla­ro­wa­ła przy­jaz­dy od 9 rano do 19 wie­czo­rem. Prze­rzu­ci­li­śmy więc cały pro­gram (z wyjąt­kiem pra­cy wła­snej) na wie­czór. Deszcz dał nam chwi­lę wytchnie­nia, więc uda­ło nam się ruszyć na spacer […]

Notatki z ucieczki – środa

Śro­da, 6 wrze­śnia – edu­ka­cja, questy i sys­te­my Kocha­ny dzien­ni­ku! Dzi­siej­szy dzień upły­nął nam pod kryp­to­ni­mem slow-work. Tem­po poprzed­nich dni nas tro­chę zmę­czy­ło (zro­bi­li­śmy napraw­dę dużo), a gro­no uciecz­ko­wi­czów chwi­lo­wo stop­nia­ło (od czwart­ku szy­ku­je się dru­gi tur­nus). Pierw­szy raz mia­łem czas zalec bez­czyn­nie w worze sako by słu­chać muzy i […]

Notatki z ucieczki – wtorek

Wto­rek, 5 wrze­śnia – Moon­li­ght Jour­ney Kocha­ny dzien­ni­ku! Zaczy­nam się budzić coraz wcze­śniej i to jest nie­po­ko­ją­ce. W domu zwle­kam się z tru­dem, mózg zaczy­na dzia­łać na pół gwizd­ka oko­ło połu­dnia, przy­spie­sza po sie­dem­na­stej. Tutaj jest zupeł­nie ina­czej – poło­wę pra­co­wych zobo­wią­zań przy­tar­ga­nych mimo woli – jestem w sta­nie odrobić […]

Notatki z ucieczki – poniedziałek

Ponie­dzia­łek, 4 wrze­śnia – od BB do BDSM Kocha­ny dzien­ni­ku Dzi­siej­szy dzień zaczął się spo­koj­nie i nie­win­nie, a zakoń­czył burz­li­wym happy-endem. Kie­dy o sza­rym poran­ku roz­pa­li­li­śmy ogień (z dużym tru­dem, zabie­ra­li­śmy się do tego jakoś bez sen­su, osta­tecz­ne zwy­cię­stwo zawdzię­cza­my papie­ro­wym ręcz­ni­kom nasą­czo­nym ole­jem kujaw­skim ze wspól­nej pół­ki) nic nie zapowiadało, […]

Notatki z ucieczki – niedziela

Nie­dzie­la, 3 wrze­śnia – doświad­cza­nie doświad­cze­nia Kocha­ny dzien­ni­ku! Jest nam sza­ro i nastro­jo­wo, na tyle chłod­no na zewnątrz, że w pali­my w kozie Cha­ty Ada­ma co czy­ni naszą małą bazę na strysz­ku przy­tul­nie domo­wą. Wsta­li­śmy podej­rza­nie wyspa­ni, posi­li­li­śmy wspól­nie i o 11 Mal­wi­na roz­po­czę­ła pierw­szą ze swo­ich pre­zen­ta­cji. Temat: SD […]

Notatki z ucieczki – sobota

Notat­ki z uciecz­ki, 2 wrze­śnia – dwie nogi immer­sji Kocha­ny dzien­ni­ku! Znów ucie­kli­śmy na Ala­skę by w oto­cze­niu o znacz­nie zre­du­ko­wa­nej licz­bie dys­trak­to­rów wymie­nić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py na papier. Tym razem nie przy­wi­tał nas wście­kły upał, ale chłód i pogo­da w krat­kę. Zamiast kar­mi­no­wych rżysk […]

Program Hardkon Larpers’ Retreat No3

Witaj­cie! Dokład­nie za tydzień będzie­my zwi­jać się na nasz Trze­cią Lar­po­wą Uciecz­kę. Tak jak obie­cy­wa­li­śmy wio­sną – wsłu­chu­jąc się w wasz feed­back zmon­to­wa­li­śmy pro­gram nie­co bar­dziej roz­bu­do­wa­ny od stro­ny wykładowo-teoretycznej. Powięk­szy­ło się gro­no naszych tuto­rów, posze­rzył wachlarz poru­sza­nych tema­tów. Nie zmie­ni­li­śmy fun­da­men­tów naszej impre­zy: har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podobnie […]

Run (to the) Forest. Again!

Za oknem na dobre zni­ka czas nocy i two­rze­nia w zaci­szu. Jest coraz wię­cej świa­tła, coraz wię­cej dnia, któ­ry aż pro­si się by wyjść i dzia­łać. Hodo­wa­ne przez dłu­gie tygo­dnie pla­ny wresz­cie kieł­ku­ją i powo­li poka­zu­ją się świa­tu. Lar­py, tere­nów­ki, kon­wen­ty, wię­cej lar­pów. Zaczę­ło się, sezon za pro­giem. Tym­cza­sem my […]