Run (to the) Forest. Again!

Za oknem na dobre zni­ka czas nocy i two­rze­nia w zaci­szu. Jest coraz wię­cej świa­tła, coraz wię­cej dnia, któ­ry aż pro­si się by wyjść i dzia­łać. Hodo­wa­ne przez dłu­gie tygo­dnie pla­ny wresz­cie kieł­ku­ją i powo­li poka­zu­ją się świa­tu. Lar­py, tere­nów­ki, kon­wen­ty, wię­cej lar­pów. Zaczę­ło się, sezon za pro­giem. Tym­cza­sem my […]