Notatki z ucieczki – niedziela

Nie­dzie­la, 3 wrze­śnia – doświad­cza­nie doświad­cze­nia Kocha­ny dzien­ni­ku! Jest nam sza­ro i nastro­jo­wo, na tyle chłod­no na zewnątrz, że w pali­my w kozie Cha­ty Ada­ma co czy­ni naszą małą bazę na strysz­ku przy­tul­nie domo­wą. Wsta­li­śmy podej­rza­nie wyspa­ni, posi­li­li­śmy wspól­nie i o 11 Mal­wi­na roz­po­czę­ła pierw­szą ze swo­ich pre­zen­ta­cji. Temat: SD […]

Notatki z ucieczki – sobota

Notat­ki z uciecz­ki, 2 wrze­śnia – dwie nogi immer­sji Kocha­ny dzien­ni­ku! Znów ucie­kli­śmy na Ala­skę by w oto­cze­niu o znacz­nie zre­du­ko­wa­nej licz­bie dys­trak­to­rów wymie­nić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py na papier. Tym razem nie przy­wi­tał nas wście­kły upał, ale chłód i pogo­da w krat­kę. Zamiast kar­mi­no­wych rżysk […]

Program Hardkon Larpers’ Retreat No3

Witaj­cie! Dokład­nie za tydzień będzie­my zwi­jać się na nasz Trze­cią Lar­po­wą Uciecz­kę. Tak jak obie­cy­wa­li­śmy wio­sną – wsłu­chu­jąc się w wasz feed­back zmon­to­wa­li­śmy pro­gram nie­co bar­dziej roz­bu­do­wa­ny od stro­ny wykładowo-teoretycznej. Powięk­szy­ło się gro­no naszych tuto­rów, posze­rzył wachlarz poru­sza­nych tema­tów. Nie zmie­ni­li­śmy fun­da­men­tów naszej impre­zy: har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podobnie […]

Run (to the) Forest. Again!

Za oknem na dobre zni­ka czas nocy i two­rze­nia w zaci­szu. Jest coraz wię­cej świa­tła, coraz wię­cej dnia, któ­ry aż pro­si się by wyjść i dzia­łać. Hodo­wa­ne przez dłu­gie tygo­dnie pla­ny wresz­cie kieł­ku­ją i powo­li poka­zu­ją się świa­tu. Lar­py, tere­nów­ki, kon­wen­ty, wię­cej lar­pów. Zaczę­ło się, sezon za pro­giem. Tym­cza­sem my […]