Notatki z ucieczki – środa

Śro­da, 6 wrze­śnia – edu­ka­cja, questy i sys­te­my Kocha­ny dzien­ni­ku! Dzi­siej­szy dzień upły­nął nam pod kryp­to­ni­mem slow-work. Tem­po poprzed­nich dni nas tro­chę zmę­czy­ło (zro­bi­li­śmy napraw­dę dużo), a gro­no uciecz­ko­wi­czów chwi­lo­wo stop­nia­ło (od czwart­ku szy­ku­je się dru­gi tur­nus). Pierw­szy raz mia­łem czas zalec bez­czyn­nie w worze sako by słu­chać muzy i […]