Notatki z ucieczki – sobota II

Sobo­ta, 8 wrze­śnia Kocha­ny dzien­ni­ku! Ostat­ni dzień. Ostat­nie rytu­al­ne wynie­sie­nie flip­char­tu pod lipę, wspól­ne doja­da­nie śnia­dań, drob­ne spóź­nie­nia bo kawa, her­ba­ta i jesz­cze tyl­ko umy­ję ręce. Wciąż cie­pło, sło­necz­nie… I cicho. Pre­zen­ta­cja: Pre­zen­ta­cja: Nar­ra­cja i nar­ra­cyj­ność w róż­nych mediach – imple­men­ta­cje w grach lar­po­wych Ola popro­wa­dzi­ła prel­kę z pogra­ni­cza game­de­si­gnu, […]