Notatki z ucieczki – poniedziałek

Nie­dzie­la, 2 wrze­śnia – kolo­rów 5 i kola­cja za tysia­ka Kocha­ny dzien­ni­ku! Coraz cie­plej i coraz wię­cej zaczę­tych pro­jek­tów. Dziś zmia­na har­mo­no­gra­mu. Z racji zmia­ny tur­nu­su i odpły­wu dwój­ki uciecz­ko­wi­czów, któ­rych popo­łu­dniem zastą­pi­ło tro­je nowych, poran­ne pre­zen­ta­cje prze­rzu­ci­li­śmy na popo­łu­dnie. Wresz­cie zro­bi­ło się tro­chę luź­niej i waj­cha w gło­wie ruszy­ła […]