Ponad 2000 gier

… odkry­łem wczo­raj wcho­dząc na stro­nę 200 Word RPG Chal­len­ge Kon­kurs wystar­to­wał w 2005 roku i już przy pierw­szym podej­ściu nade­sła­no nań pra­wie 400 sce­na­riu­szy. Gry zgło­szo­ne w latach 2015 – 2017 są zebra­ne w pli­kach PDF (gry z roku 2017 wyda­no w for­mie papie­ro­wej i moż­na kupić onli­ne za […]