Ponad 2000 gier

… odkry­łem wczo­raj wcho­dząc na stronę

200 Word RPG Challenge

Kon­kurs wystar­to­wał w 2005 roku i już przy pierw­szym podej­ściu nade­sła­no nań pra­wie 400 sce­na­riu­szy. Gry zgło­szo­ne w latach 2015 – 2017 są zebra­ne w pli­kach PDF (gry z roku 2017 wyda­no w for­mie papie­ro­wej i moż­na kupić onli­ne za 11$). Tego­rocz­na edy­cja kon­kur­su dopie­ro się zakoń­czy­ła. Wyni­ki będą ogło­szo­ne za kil­ka dni, ale już teraz moż­na przej­rzeć wszyst­kie pro­jek­ty. Prze­ko­pu­ję się przez ten mate­riał od wczoraj.

To.Prawdziwy.Dzień.Dziecka!

Zachwy­ca mnie nowa­tor­stwo pomy­słów. Lek­kość for­my. W wie­lu przy­pad­kach trud­no powie­dzieć, czy to jesz­cze gra fabu­lar­na? Czy już larp? Nie­któ­re brzmią jak wymy­ślo­ne przez Keitha John­sto­na the­atre sports. Czy to impro?

Czy to… Czy to w ogó­le ma znaczenie?

Fascy­nu­ją­ce, jak wie­le tre­ści uda­ło się auto­rom zmie­ścić w tak nie­wie­lu sło­wach. Po prze­czy­ta­niu nie­któ­rych sce­na­riu­szy w gło­wie zosta­ło mi wyobra­że­nie kom­plet­nych i fascy­nu­ją­cych świa­tów (jak w przy­pad­ku nagro­dzo­ne­go rok temu Mecha­ni­cal ORYX ). Lek­tu­ra kolej­nych zachwy­ca nie­ba­nal­nym uży­ciem pro­stych mate­ria­łów: zapa­łek, lite­rek z gry Scrab­ble, czy kart do gry. Dzi­siaj uży­wa­nie ich w lar­pach jest strasz­nie démo­dé. Wszyst­ko musi być prze­cież WYSIWYG, DKWDK albo przy­naj­mniej DKWDDK.

Czy przy­pad­kiem nie narzu­ca­my sobie w ten spo­sób zupeł­nie nie­po­trzeb­nych ograniczeń?

Jest tyl­ko jeden spo­sób by to srpaw­dzić. 200 Words Larp Chal­len­ge wcho­dzi do pro­gra­mu tego­rocz­nej uciecz­ki. Przy­wie­zie­my kost­ki, drew­nia­ne żeto­ny, kar­ty i zapał­ki. Jeśli macie w domu zde­kom­ple­to­wa­ne plan­szów­ki – wybierz­cie z nich gotów­kę, figur­ki, toke­ny i wrzuć­cie do plecaków.

200 słów na lar­po­wy sce­na­riusz? A wła­ści­wie, cze­mu nie na cyklika? 😉