Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

Za nami Czwar­ta Lar­po­wa Uciecz­ka. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka mie­się­cy temu. Życie pochło­nę­ło. Ale uwa­ża­my, że pod­su­mo­wa­nia są waż­ne. Dla­te­go tra­dy­cyj­nie oddaj­my głos Uczest­ni­kom (pra­wie wszyst­kich uda­ło się namó­wić na napi­sa­nie kil­ku słów).  Nasza część pod­su­mo­wa­nia skła­da się do trzech infor­ma­cji: W tym roku ucie­ka­my 1 wrze­śnia (nie­dzie­la) i pracujemy […]

Notatki z ucieczki – piątek II

Pią­tek, 7 wrze­śnia – nie możesz być przo­dow­ni­kiem lar­pu! Kocha­ny dzien­ni­ku! Podob­no idzie jesień. Tym­cza­sem u nas zro­bi­ło się dziś bar­dzo gorą­co. I to nie tyl­ko na ter­mo­me­trze… Ale po kolei. Jak co dzień po śnia­da­niu zasie­dli­śmy wygod­nie pod lipą. Tym razem część pre­lek­cyj­ną otwo­rzy­ła Ola. Pre­zen­ta­cja: Nar­ra­to­lo­gia afek­tyw­na Aż do końca […]

Notatki z ucieczki – czwartek

Czwar­tek, 6 wrze­śnia Kocha­ny dzien­ni­ku! Myśla­łem, że gdy w pro­gra­mie uciecz­ki poja­wią się pre­zen­ta­cje Mochoc­kich, to tro­chę odpocz­nę. Naiw­ność bez gra­nic. Niczym pil­ny uczniak odda­niem notu­ję w zeszy­ci­ku wszyst­kie cen­ne myśli i wła­sne sko­ja­rze­nia. Dzi­siej­sza not­ka to tyl­ko ape­ri­tif, bo każ­dy z poru­sza­nych tema­tów zasłu­gu­je na osob­ny, duży wpis na […]

Notatki z ucieczki – środa

Śro­da, 5 wrze­śnia – #Czy­JaW­resz­cie­Mo­gę­Po­wie­dzieć­co­śO­Męż­czy­znach Kocha­ny dzien­ni­ku! Nie pamię­tam lar­po­we­go kon­wen­tu, któ­ry miał­by lep­szą pogo­dę. Noc­ne nie­bo lśni gwiaz­da­mi, ale nie ma księ­ży­ca – ide­al­nie do pro­wa­dze­nia hor­ro­rów, alie­nów i noc­nych tere­nó­wek. Za dnia przy­jem­ne 20 stop­ni i coś. Nie pada, lek­ko grze­je i wciąż daje się wejść do jeziora. […]

Notatki z ucieczki – wtorek

Nie­dzie­la, 2 wrze­śnia – 3 za 2 Kocha­ny dzien­ni­ku! Doko­na­ła się nam zmia­na tur­nu­su. Mamy na pokła­dzie Mochoc­kich i w ten oto spo­sób pobi­li­śmy nasz uciecz­ko­wy all-time rekord: mamy 10 uczest­ni­ków naraz 🙂 Wyda­je się to jakimś dzi­kim tłu­mem, nagle wszyst­kie pre­zen­ta­cje koń­czą się oży­wio­ną dys­ku­sją, a sesje kre­atyw­ne chy­ba będziemy […]

Notatki z ucieczki – poniedziałek

Nie­dzie­la, 2 wrze­śnia – kolo­rów 5 i kola­cja za tysia­ka Kocha­ny dzien­ni­ku! Coraz cie­plej i coraz wię­cej zaczę­tych pro­jek­tów. Dziś zmia­na har­mo­no­gra­mu. Z racji zmia­ny tur­nu­su i odpły­wu dwój­ki uciecz­ko­wi­czów, któ­rych popo­łu­dniem zastą­pi­ło tro­je nowych, poran­ne pre­zen­ta­cje prze­rzu­ci­li­śmy na popo­łu­dnie. Wresz­cie zro­bi­ło się tro­chę luź­niej i waj­cha w gło­wie ruszyła […]

Notatki z ucieczki – niedziela

Nie­dzie­la, 2 wrze­śnia – grze­chy, cno­ty i wyzwa­nie Aga­ty Kocha­ny dzien­ni­ku! Wciąż lato. Wpro­wa­dzi­li­śmy reżim codzien­nych spa­ce­rów. Do tego kąpiel w jezio­rze, któ­re choć wychło­dzo­ne, i tak jest cie­plej­sze niż w środ­ku sezo­nu zeszłe­go lata. Rytm dzia­ła­nia powo­li wcho­dzi w krew. Szko­da tyl­ko, że każ­dy dzień wciąż wyda­je się okra­dzio­ny z […]

Notatki z ucieczki – sobota

Sobo­ta, 1 wrze­śnia Kocha­ny dzien­ni­ku! Trzy lata nam zaję­ło, zanim po raz pierw­szy wypro­wa­dzi­li­śmy nasz flip­chart na spa­cer pod gołe nie­bo. Dzi­siej­sze pre­zen­ta­cje dnia odby­ły się pod lipą. Wresz­cie było aku­rat słoń­ca i chmur. Mało wia­tru, wca­le desz­czu. Pierw­sza pre­zen­ta­cja: Lar­po­przy­ja­zne tech­ni­ki kre­atyw­ne Roz­po­czę­li­śmy sze­ro­kim łukiem od roz­mo­wy o tym, […]

Notatki z ucieczki – piątek

Notat­ki z uciecz­ki, 31 sierp­nia – A Bat Day Kocha­ny dzien­ni­ku, Jeste­śmy tu znów. Pola jak co roku powi­ta­ły nas gry­cza­ną czer­wie­nią. Jeste­śmy Tu… Ale w tym roku jest nam trud­niej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej zosta­wić “Tam”, gdzie jego miej­sce – to zna­czy dale­ko. Oby się uda­ło. Zapa­ko­wa­ni po dach książ­ka­mi, flip­char­ta­mi, lampkami, […]

Program Hardkon Larpers’ Retreat No4

Skła­da­jąc pro­gram naszej lar­po­wej uciecz­ki zasta­na­wia­li­śmy się, kie­dy (jeśli w ogó­le) nadej­dzie taki rok, w któ­rym będzie­my mie­li wię­cej uczest­ni­ków, niż punk­tów pro­gra­mu 🙂 Przed­sta­wia­my tema­ty 16 pre­zen­ta­cji, 9 debat i 8 wyzwań kre­atyw­nych przy­go­to­wa­nych dla Was przez naszych tuto­rów. Mamy nadzie­ję, że pod­trzy­ma­my zasły­sza­ną gdzieś recen­zję nasze­go wyda­rze­nia, któ­ra brzmiała […]