Program Hardkon Larpers’ Retreat No4

Skła­da­jąc pro­gram naszej lar­po­wej uciecz­ki zasta­na­wia­li­śmy się, kie­dy (jeśli w ogó­le) nadej­dzie taki rok, w któ­rym będzie­my mie­li wię­cej uczest­ni­ków, niż punk­tów programu 🙂
Przed­sta­wia­my tema­ty 16 pre­zen­ta­cji, 9 debat i 8 wyzwań kre­atyw­nych przy­go­to­wa­nych dla Was przez naszych tuto­rów. Mamy nadzie­ję, że pod­trzy­ma­my zasły­sza­ną gdzieś recen­zję nasze­go wyda­rze­nia, któ­ra brzmia­ła “takie coś jak KOLA, tyl­ko w wer­sji nano, przez tydzień i w lesie”.

Jeśli nie macie pomy­słu na to, jak spę­dzić pierw­szy tydzień wrze­śnia – może poniż­sza lista aktyw­no­ści zachę­ci was do dołą­cze­nia do naszej gromadki?

Do zoba­cze­nia – star­tu­je­my już w naj­bliż­szy piątek!

Piotr Budzisz
Piotr Milew­ski
Mal­wi­na Otto

PROGRAM HARDKON LARPERSRETREAT 2018
v 2.0 27.08.2018
31 sierp­nia – 9 wrze­śnia, Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wielkie

Ponow­nie jak w poprzed­nich latach, na pro­gram IV Lar­po­wej Uciecz­ki skła­da­ją się pre­zen­ta­cje, dys­ku­sje, warsz­ta­ty, sesje speed-prototypingu, warsz­ta­ty nano­lar­pów, testy i pra­ca wła­sna. Wsłu­chu­jąc się w wasze suge­stie, wpro­wa­dzi­li­śmy kil­ka zmian.

NOWOŚCI

#1 Larp – ścież­ka designera 

Wie­lo­krot­nie sły­sze­li­smy pyta­nie: “Dopie­ro zaczy­nam swo­ją przy­go­dę z pisa­niem lar­pów. Czy ta impre­za jest dla mnie?” Kame­ral­ny cha­rak­ter wyjaz­du (któ­ry trwa aż 9 dni) zapew­nia dość cza­su by poroz­ma­wiać, popra­co­wać i każ­dy z tema­tów dokład­nie omó­wić z tuto­rem lub inny­mi uczest­ni­ka­mi HLR. W tym roku prze­wi­du­je­my też spe­cjal­ną ścież­kę, skie­ro­wa­ną głów­nie dla począt­ku­ją­cych twór­ców. Może­my więc śmia­ło odpo­wie­dzieć: TAK.

#2 Wię­cej prototypowania!

Doświad­cze­nia poprzed­nich ucie­czek poka­zu­ją, że naj­więk­szą sku­tecz­ność twór­czą mie­li­śmy pod­czas sesji nano­lar­pów. To wte­dy powsta­ły pro­jek­ty, któ­re uda­ło się nie tyl­ko roz­po­cząć, ale ukoń­czyć przed powro­tem do domu. Dla­te­go w tym roku doda­li­śmy nie tyl­ko spe­cjal­ną pre­zen­ta­cję poświę­co­ną tech­ni­kom kre­atyw­nym, ale rów­nież zapla­no­wa­li­śmy “Wyzwa­nia Dnia”. 

#3 Jeden Dzień Więcej

W tym roku zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­dłu­żyć nasza uciecz­kę o dobę. Więk­szość z was i tak poja­wia­ła się na Ala­sce w piąt­ko­wy wie­czór. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy prze­nieść ofi­cjal­ne otwar­cie i inte­gra­cję wła­śnie na piąt­ko­wy wie­czór – a sobo­tę zacząć od rana typo­wym, uciecz­ko­wym har­mo­no­gra­mem pracy.

Pią­tek, 31 sierpnia

12:00 – moż­na przy­je­chać na Przy­sta­nek Ala­ska i roz­bić namiot / ode­brać klu­cze do swo­je­go dom­ku (Uwa­ga! Orga­ni­za­to­rzy mogą być jesz­cze w dro­dze; jeśli poja­wi­cie się na miej­scu przed nami – zgło­ście się do obsłu­gi Przy­stan­ku Ala­ska, zaopie­ku­ją się Wami).

17:00 – Otwar­cie akre­dy­ta­cji dla Uczestników

20:00 – Ofi­cjal­ne Otwar­cie Lar­pers’ Retre­at 2018

20:05 – Wie­czór Integracyjny

No Larp Talks! Zapra­sza­my do stre­fy wol­nej od lar­pów. Przy­ja­dą sta­rzy zna­jo­mi, ale też i ludzie zupeł­nie nowi. Poznaj­my się. Wie­my już, że inte­re­su­je­my się lar­pa­mi. Ale na pew­no czymś jesz­cze! Opo­wiedz­my sobie co to – przy komin­ku, her­ba­cie i ciastkach 😉

Sobo­ta, 1 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Lar­po­przy­ja­zne tech­ni­ki kreatywne
Piotr Milew­ski, UKW
Tech­nik wspo­ma­ga­ją­cych kre­atyw­ność (zarów­no na codzień, jak i w momen­tach kry­zy­su) jest wie­le. Jed­ne przy­da­ją się w biz­ne­sie, inne w edu­ka­cji, nie­któ­re są do wszyst­kie­go, nie­któ­re poma­ga­ją roz­wią­zać bar­dzo kon­kret­ne pro­ble­my. Przed­sta­wi­my wam kil­ka­na­ście takich, któ­re naszym zda­niem mogą przy­dać się twór­com lar­pów w przy­pad­ku pisar­skich blo­kad i napa­du dyle­ma­tów pustej kartki.

12:00 – Pre­zen­ta­cja: Podróż Desi­gner #1 – Vision Design (I have a dream)
Piotr Milew­ski, UKW
Chcesz napi­sać larp. Świet­nie. Zanim do porząd­ku przy­wo­ła cię rze­czy­wi­stość, daj sobie chwi­lę, by swo­bod­nie poma­rzyć o swo­jej grze. O czym chcesz opo­wie­dzieć? Jakim doświad­cze­niem podzie­lić się z innymi?…
Pierw­sza część mini-cyklu o pro­jek­to­wa­niu lar­pów, skie­ro­wa­ne­go zarów­no do począt­ku­ją­cych, jak i doświad­czo­nych gra­czy. Poświę­co­na jest pra­cy koncepcyjnej. 

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: Larp Poland- Sta­te of Design
Jak zmie­ni­ła się pol­ska sce­na lar­po­wa od zeszłe­go roku? Co jest HOT, a co NOT, a co NEW? Jak co roku, będzie­my plot­ko­wać i wzbu­dzać kon­tro­wer­sje na FB.

20:00 – 200 Words RPG Challenge
Zain­spi­ro­wa­ni kon­kur­sem o tym samym tytu­le, posta­no­wi­li­śmy zmie­rzyć się z jego for­mu­łą. Zada­nie wyda­je się banal­ne – w koń­cu trze­ba napi­sać tyl­ko dwie set­ki słów… I skom­po­no­wać z nich kom­plet­ny set­ting i prze­pis na grę.

Nie­dzie­la, 2 września

11:00 – Grze­chy i cnoty- Budo­wa­nie pogłę­bio­nej cha­rak­te­ry­sty­ki postaci
Dr Doro­ta Chmie­lew­ska, Uni­wer­sy­tet Wrocławski
W jaki spo­sób odejść od ste­reo­ty­po­we­go widze­nia posta­ci, jak cno­ty mogą prze­obra­żać się w grze­chy, a grze­chy prze­ja­wiać w sub­tel­nej ducho­wej for­mie? Rzecz o tym cze­mu oso­by duchow­ne i świę­te kusi nie­ko­niecz­nie naj­bar­dziej brak sek­su i dla­cze­go czy­nie­nie zła wypły­wać może z róż­nych pobu­dek. O kil­ku kon­cep­cjach agre­sji, a tak­że o para­dok­sal­nym związ­ku empa­tii z linczami.

12:00 – Pre­zen­ta­cja: Podróż Desi­gner #2 – Game Design (I have a plan)
Piotr Milew­ski, UKW
Dosyć duma­nia! Czas zaka­sać ręka­wy i zabrać się do pra­cy! Nie wiesz od cze­go zacząć? To prost­sze, niż ci się wyda­je. Trud­niej zro­bi się… Póź­niej. Ale na razie nie musisz się tym przejmować.
Dru­ga część mini-cyklu o pro­jek­to­wa­niu lar­pów, skie­ro­wa­ne­go zarów­no do począt­ku­ją­cych, jak i doświad­czo­nych gra­czy. Poświę­co­na jest pro­ce­so­wi pro­jek­to­wa­nia gry i pisa­nia scenariusza. 

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: Lar­po­wa­nie – jak obni­żyć próg wejścia?
W ostat­nich latach pol­ska sce­na lar­po­wa roz­wi­ja się nie­by­wa­le szyb­ko. Jed­nak wciąż dale­ko jej do nie­miec­kiej, bry­tyj­skiej, duń­skiej czy ame­ry­kań­skiej. Co zro­bić, by lar­py były bar­dziej popu­lar­ne i przy­stęp­ne dla zwy­kłe­go zja­da­cza kultury?

20:00 – Wyzwa­nie Agaty
Kon­kret­nie – Aga­ty Godu­now z bia­ło­stoc­kiej Żywii, któ­ra zamie­ści­ła arty­kuł o takim wła­śnie tytu­le w publi­ka­cji towa­rzy­szą­cej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2014 w Gdy­ni. Plan jest pro­sty: każ­dy losu­je 5 pięć arty­ku­łów z Wiki­pe­dii. Może odrzu­cić 2. Sia­da­my do pisa­nia. Czas start – na stwo­rze­nie gry mamy 60 minut.

Ponie­dzia­łek, 3 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: bia­ły / nie­bie­ski / czar­ny / czer­wo­ny / zielony
Piotr Milew­ski, UKW
Budo­wa­nie mode­li pozwa­la nam lepiej zro­zu­mieć świat – lub spoj­rzeć nań z innej per­spek­ty­wy. To jeden z powo­dów, dla któ­re­go wszel­kie­go rodza­ju zesta­wie­nia i sys­te­ma­ty­ki poja­wia­ją się w pro­gra­mie każ­dej Uciecz­ki. Tym razem na przed­sta­wio­ny będzie color pie – czy­li 5 filo­zo­fii będą­cych pod­wa­li­na­mi kolo­rów magii naj­po­pu­lar­niej­szej kolek­cjo­ner­skiej gry kar­cia­nej na świe­cie – Magic the Gathe­ring. Jak uży­wać magi­ko­wych kolo­rów w two­rze­niu posta­ci, rela­cji i zro­zu­mie­niu swo­ich wła­snych sil­nych i sła­bych stron jako twór­cy – o tym wszyst­kim dowie­my się w trak­cie niniej­szej prezentacji.

12:00 – Pre­zen­ta­cja: Podróż Desi­gner #3 – Launch Design (Now I have to run it)
Piotr Milew­ski, UKW
Napi­sa­ne! Goto­we! Sto­isz i patrzysz jak two­ja dru­kar­ka wyplu­wa z sie­bie kolej­ne kart­ki wypeł­nio­ne tek­stem. Duma. Radość. Lek­kość pod most­kiem. Czy to już koniec pra­cy? Nie­ste­ty – nie. Teraz czas zasta­no­wić się, jak prze­nieść twój sce­na­riusz z papie­ru do rzeczywistości.
Trze­cia część mini-cyklu o pro­jek­to­wa­niu lar­pów, skie­ro­wa­ne­go zarów­no do począt­ku­ją­cych, jak i doświad­czo­nych gra­czy. Poświę­co­na jest mistrzowaniu/prowadzeniu gier.

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: Guys 2 Read
W inter­ne­to­wych księ­gar­niach moż­na zna­leźć set­ki anglo­ję­zycz­nych ksią­żek poświę­co­nych pro­jek­to­wa­niu gier video. Przy­dat­ność więk­szo­ści z nich do pisa­nia lar­pów jest nie­wiel­ka. Co czy­tać by posze­rzyć hory­zon­ty? Jak oddzie­lić ziar­na od plew? Temu tema­to­wi poświę­ci­my naszą kolej­ną debatę.

20:00 – Rain­bow Challenge
Pod­czas poby­tu na festi­wa­lu kul­tu­ry 9Hills w Chełm­nie natknę­li­śmy się na “szklar­nie zmy­słów” – spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne miej­sca, gdzie po zamknię­ciu oczu nasz nos pozwo­li nam poczuć zapach kon­kret­nych kolo­rów. Zain­spi­ro­wa­ło nas to do niniej­sze­go wyzwa­nia. Każ­dy z chęt­nych do jego pod­ję­cia wylo­su­je kolor. Jego zada­niem będzie stwo­rze­nie gry, któ­ra pozwo­li “doświad­czyć” kon­kret­nej barwy.

Wto­rek, 4 września

11:00 – Ojco­stwo i macie­rzyń­stwo – bycie rodzi­cem “in-game”
Dr Doro­ta Chmie­lew­ska, Uni­wer­sy­tet Wrocławski
„Opie­kuń­czość – to wzię­cie odpo­wie­dzial­no­ści każ­de­go dnia za to, co stwo­rzy­ła miłość, przy­pa­dek czy koniecz­ność” (E.Erikson) Jak przy­go­to­wy­wać się do wia­ry­god­ne­go i satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go odgry­wa­nia rodzi­ciel­stwa – tak­że w wymia­rze ducho­wym. Jak przy­go­to­wać do tego gra­czy jako Mistrz Gry? Czy bycie rodzi­cem spraw­dzi się jako głów­ny quest posta­ci? w koń­cu bycie rodzi­cem to nie­la­da wyzwanie…

12:00 – akcja / boha­ter / nastrój / pro­blem / innowacja
Piotr Milew­ski, UKW
5 powyż­szych słów klucz two­rzy trzon lite­rac­kie­go mode­lu 5+1 – listy ele­men­tów fabu­lar­nych, na któ­re moż­na poło­żyć naj­więk­szy nacisk pod­czas kon­stru­owa­nia opo­wie­ści. Typo­lo­gia zosta­ła opra­co­wa­na przez Jaku­ba Winiar­skie­go, popu­lar­ne­go men­to­ra warsz­ta­tów lite­rac­kich i opu­bli­ko­wa­na w jego pod­ręcz­ni­ku “Po ban­dzie: jak napi­sać poten­cjal­ny best­sel­ler”. Pod­czas pre­zen­ta­cji omó­wi­my case stu­dies lar­pów, któ­re moż­na zakla­sy­fi­ko­wać jako jeden z typów mode­lu 5+1. Wspól­nie zasta­no­wi­my się też, czy ta typo­lo­gia przy­da­je się w pisa­niu gier lar­po­wych. Jeśli odpo­wiedź będzie brzmieć “nie do koń­ca”, zasta­no­wi­my się jak dosto­so­wać ją do naszych potrzeb.

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: Lar­po­we suburbia
Gry miej­skie, esca­pe roomy, BDSM. Już lar­py, czy jesz­cze nie? Jeśli tak, jeśli nie – dla­cze­go? Co czy­ni larp – lar­pem? co wyzna­cza gra­ni­ce gatunku?

20:00 – Chal­len­ge: Lar­po­we Lau­ry 2018
Pod­czas tego­rocz­ne­go Fal­ko­nu odbę­dzie się dru­ga edy­cja kon­kur­su Lar­po­we Lau­ry. Jego orga­ni­za­to­rzy zgo­dzi­li się prze­su­nąć ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń o dwa tygo­dnie, aby swo­je kon­spek­ty mogli stwo­rzyć twór­cy zebra­ni na lar­po­wej uciecz­ce. W takiej sytu­acji nie wypa­da nie odwdzię­czyć się zgło­sze­nia­mi. Wspól­nie zabie­rze­my się do pra­cy – a nuż?…
Wię­cej info kon­kur­sie TUTAJ.

Śro­da, 5 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Immer­si­ve Experiences
Piotr Milew­ski, UKW
“Doświad­cze­nia immer­syj­ne” to nowa gałąź roz­ryw­ki, któ­ra bar­dzo szyb­ko zdo­by­wa popu­lar­ność w USA. Czym jest, co ma wspól­ne­go z lar­pa­mi i jakie są pryn­cy­pia two­rze­nia “immer­si­ve expe­rien­ces”? Czy – a wła­ści­wie ile mają wspól­ne­go z larpami?

12:00 – Pre­zen­ta­cja: Larp histo­rycz­ny jako per­for­man­ce dzie­dzic­twa historycznego
Dr Michał Mochoc­ki, UKW
XXI wiek przy­niósł rewo­lu­cję w bada­niach nad dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym. Kie­dyś w teo­rii i prak­ty­ce nie­po­dziel­nie rzą­dzi­ła mate­ria: zabyt­ki, arte­fak­ty, kolek­cje dzieł sztu­ki. Dziś prym wie­dzie wymiar nie­ma­te­rial­ny, czy też nie-do-końca-materialny: prze­ży­wa­nie kon­tak­tu z dzie­dzic­twem i samo­dziel­ne nada­wa­nie mu sen­sów. Kie­dyś liczył się tyl­ko eks­perc­ki głos spe­cja­li­stów: arche­olo­gów, histo­ry­ków i muze­al­ni­ków. Dziś liczy się swo­bod­ny uży­tek, mniej lub bar­dziej kre­atyw­ny, czy­nio­ny z dzie­dzic­twa przez jed­nost­ki i gru­py. Dzie­dzic­two, wbrew pozo­rom, nie jest sku­pio­ne na prze­szło­ści, lecz na celach teraź­niej­szych i przy­szłych. A jego isto­tą jest to samo, co w lar­pach: oso­bi­sty i kolek­tyw­ny per­for­mans łączą­cy war­stwę nar­ra­cyj­ną (wyobraź­nio­we świa­to­two­rze­nie) z aktyw­no­ścia­mi fizycz­ny­mi i inte­rak­cją spo­łecz­ną. W tym uję­ciu larp histo­rycz­ny jest jed­ną z per­for­ma­tyw­nych prak­tyk dzie­dzic­twa (heri­ta­ge prac­ti­ce). Spoj­rze­nie przez pry­zmat “dzie­dzic­two­lo­gii”* ujaw­nia wie­le niu­an­sów tego, co dzie­je się w gło­wach i emo­cjach uczest­ni­ków. Taka wie­dza może oka­zać się cen­nym narzę­dziem w ręku projektanta.

———————–
* MM wie, że nie ma takie­go słowa

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: bab­ski świat
“Jesteś panią C, żoną hra­bie­go C. Rezy­du­jesz na zam­ku F. Dziś wie­czo­rem uda­je­cie się do U, na bal wyda­wa­ny przez księ­cia K. Mar­twisz się, ponie­waż twój mąż i K od wie­lu lat są w kon­flik­cie. Co, jeśli bal jest poli­tycz­ną zasadz­ką? Może­cie stra­cić wszyst­ko, jeśli oka­że się, że ktoś was zdra­dził i doniósł księ­ciu, że twój mąż wła­da magią. 
Twój cel: wspie­raj swo­je­go męża”.
Czy pod koniec dru­giej deka­dy XXI wie­ku kar­ty posta­ci prze­zna­czo­ne dla kobiet muszą wyglą­dać wła­śnie tak? Nie.
Czy wciąż wyglądają?Niestety, czę­sto tak.

20:00 – Nano­larp podej­ście nr 4
Idea jest pro­sta: nano­larp, to larp, któ­re­go szyb­ciej się pisze niż gra. Wraz z dwie­ma inny­mi oso­ba­mi w cią­gu godzi­ny wypro­du­ku­je­cie peł­no­praw­ny larp na zada­ny temat. Po godzin­nym wpro­wa­dze­niu, kie­dy stwo­rzy­cie swo­je gry, przyj­dzie czas na spraw­dze­nie ich w prak­ty­ce. Gry cie­szą­ce się naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem zosta­ną roze­gra­ne tego same­go wieczoru.
Meto­dę opra­co­wał Miko­łaj Wicher (i być może oso­bi­ście popro­wa­dzi niniej­szą sesję). 

Czwar­tek, 6 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Opo­wia­da­nie przez oto­cze­nia: od pro­jek­to­wa­nia ogro­dów do świa­ta gier video
Dr Alek­san­dra Mochoc­ka, UKW
Czy obra­zy opo­wia­da­ją histo­rie? A czy ogród – alej­kim drze­wa, rzeź­by, oczka wod­ne – mówi nam o jakiejś sekwen­cji zda­rzeń usze­re­go­wa­nych w cza­sie? (gdy­by­śmy żyli 300 lat temu, było­by to dla nas oczy­wi­ste) Co ma ogród do gier kom­pu­te­ro­wych? Jak oto­cze­nie (sce­ne­ria) wpły­wa na doświad­cze­nie użyt­kow­ni­ka i co moż­na wyra­zić przez jego odpo­wied­ni dobór? Czy poza doświad­cze­niem (expe­rien­ce) prze­strzeń moż­na wyko­rzy­sty­wać nar­ra­cyj­nie? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pro­po­nu­je­my osa­dzić w kon­tek­ście lar­pów – pro­jek­tów, któ­re wyko­rzy­stu­ją prze­strzeń i ruch posta­ci w tej (zaprojektowanej/zaadaptowanej na potrze­by gry) prze­strze­ni.

12:00 – Pre­zen­ta­cja: Wie­dza / umie­jęt­no­ści / posta­wy: jak kształ­cić je poprzez larpy
Dr Michał Mochoc­ki, UKW
“Świę­ta trój­ca” efek­tów kształ­ce­nia to model KSA: K = Know­led­ge (wie­dza), S = Skills (umie­jęt­no­ści) oraz nie­co kło­po­tli­we A, roz­wi­ja­ne przez jed­nych jako Atti­tu­des (posta­wy), przez innych Abi­li­ties (zdol­no­ści), a w polsko-unijnej nomen­kla­tu­rze Ram Kwa­li­fi­ka­cji zwa­ne kom­pe­ten­cja­mi spo­łecz­ny­mi. Każ­da z nich wyma­ga inne­go podej­ścia, innych metod i tech­nik kształ­ce­nio­wych. Zasta­no­wi­my się wspól­nie, jak to robić w edu-larpach. 

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 –Deba­ta: typo­lo­gia celów w larpach
Mówiąc o celach, jakie w lar­pie wypeł­nić musi gracz, naj­czę­ściej sto­su­je się zupeł­nie nie­ade­kwat­ny model GNS. Spró­buj­my pochy­lić się nad temat i spraw­dzić, czy nie ma innych, lep­szych rozwiązań. 

20:00 – IKEA Chal­len­ge vol. 2
Gueril­la lar­ping nie jest jesz­cze ogól­no­świa­to­wym tren­dem, ale w sumie – dla­cze­go nie spró­bo­wać? Gdy­by któ­re­goś dnia przy­szedł ci do gło­wy pomysł na lar­po­wa­nie w skle­pie z mebla­mi – czy nie było­by dobrze mieć pod ręką goto­wy sce­na­riusz?… Czas na dru­gą odsło­nę wyzwa­nia o kryp­to­ni­mie “IKEA”.

Pią­tek, 7 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Nar­ra­to­lo­gia afektywna
Dr Alek­san­dra Mochoc­ka, UKW
Czy tak wła­ści­wie jest nar­ra­cja? Czy słu­cha­nie opo­wie­ści o wyda­rze­niach, któ­re nas abso­lut­nie nie obcho­dzą będzie zaj­mu­ją­ce? Czy boha­te­ro­wie opo­wie­ści pozo­sta­ją obo­jęt­ni na to, co się im przy­da­rza? Nar­ra­to­lo­gia afek­tyw­na postrze­ga opo­wie­ści jako relacje/odzwierciedlenie zmian w sta­nach psy­chicz­nych posta­ci, spo­wo­do­wa­nych przez wyda­rze­nia, w któ­rych posta­ci bio­rą udział. Głów­ny nacisk kła­dzio­ny jest tu na odczu­cia i emo­cje. Nie tak istot­ne są sytu­acje, jak reak­cje posta­ci; emo­cje budu­ją opo­wie­ści. Pre­lek­cja opar­ta m. in. na publi­ka­cji Patric­ka Hoga­na (2011) pt. Affec­ti­ve Narratology.

12:00 – Pre­zen­ta­cja: Prze­su­nię­cie deik­tycz­ne – czy­ta­nie vs. larpowanie
Dr Michał Mochoc­ki, UKW
Z pew­nym zdu­mie­niem odkry­łem, że teo­ria prze­su­nię­cia deik­tycz­ne­go (deic­tic shift the­ory), do któ­rej się­gną­łem na Hard­ko­nie 2017 na mar­gi­ne­sie roz­wa­żań o immer­sji, spo­tka­ła się z zain­te­re­so­wa­niem sama w sobie. Ze zdu­mie­niem, bo jest hardkorowo-naukowa, z obsza­rów lin­gwi­sty­ki kogni­tyw­nej i nar­ra­to­lo­gii. Na życze­nie Pio­tra “Kuli” napi­sa­łem o tym not­kę na retre­ato­we­go blo­ga. Jeśli będą zain­te­re­so­wa­ni, na edy­cji 2018 poga­da­my o tym dłu­żej niż poprzednio. 

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji

19:00 – Deba­ta: Zrób sobie BlackBox
Cze­go potrze­ba, by roz­ru­szać lokal­ną sce­nę lar­po­wą? Jakie­go sprzę­tu, jakich sce­na­riu­szy, jakich metod pro­mo­cji i komu­ni­ka­cji? Dys­ku­sja na pod­sta­wie case stu­dy trój­miej­skiej sce­ny Black­Box 3City.

20:00 – PRISM 2: ran­dom topic challenge
Pierw­sza pol­ska anto­lo­gia lar­pów wła­śnie opusz­cza maszy­ny dru­kar­skie. Wkrót­ce będzie dostęp­na zarów­no onli­ne (PDF), jak i w warian­cie papie­ro­wym. Kil­ku­na­stu auto­rów zgło­si­ło pra­wie dwa­dzie­ścia gier. Czy­li jed­nak, pisu­je się mię­dzy Odrą a Bugiem sce­na­riu­sze P&P. Pod­czas tego zada­nia wylo­su­je­my temat “nowej” anto­lo­gii i spró­bu­je­my napi­sać do niej jed­no­stron­ni­co­we gry. Może sta­ną się zaczy­nem “PRISM 2”?

Sobo­ta, 8 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Nar­ra­cja i nar­ra­cyj­ność w róż­nych mediach – imple­men­ta­cje w grach larpowych
Dr Alek­san­dra Mochoc­ka, UKW
Nar­ra­cja, czy­li opo­wia­da­nie o tym, jak wyda­rze­nia i obec­ne w nich oso­by dopro­wa­dza­ją do zmian, wystę­pu­je w wie­lu mediach. Są media, w któ­rych opo­wia­dać jest łatwiej – film czy lite­ra­tu­ra sku­pia­ją się na histo­riach i dys­po­nu­ją odpo­wied­ni­mi środ­ka­mi, aby je rela­cjo­no­wać – są i takie, w któ­rych nacisk poło­żo­ny jest na two­rze­nie świa­ta bądź dostar­cza­nie doświad­czeń, a histo­rie wystę­pu­ją spo­ra­dycz­nie, jeśli w ogó­le da się zna­leźć (tak, ten osła­wio­ny przy­pa­dek gry Tetris). Moż­na więc mówić o “nar­ra­cyj­no­ści” i o tym, że cza­sem (gdy mamy odpo­wied­nie narzę­dzia i skład­ni­ki budul­co­we) da się bez pro­ble­mu opo­wia­dać histo­rie, a cza­sem jest to pra­wie nie­moż­li­we. Gry lar­po­we, jako opar­te na mediach mie­sza­nych i aktyw­nym ucie­le­śnio­nym uczest­nic­twie, tak­że cechu­je zróż­ni­co­wa­na nar­ra­cyj­ność – wystą­pie­nie sku­pi się więc na tym o tym, jak to sku­tecz­nie ograć. 

12:00 – Pre­zen­ta­cja: 10 lek­cji z impro
Piotr Milew­ski, UKW
Dzie­dzi­ny sztu­ki i rze­mio­sła bar­dzo czę­sto się prze­ni­ka­ją. Malar­stwo odnaj­du­je­my w archi­tek­tu­rze, archi­tek­tu­rę w rzeź­bie, film wie­le ma wspól­ne­go z teatrem, a teatr z lar­pa­mi. Przyj­rzyj­my się głę­biej nur­to­wi impro­wi­za­cji i tzw. the­atre sports – któ­rym do lar­pów napraw­dę nie­da­le­ko. Cze­go może­my się nauczyć od sie­bie nawzajem? 

13:00 – Sesja kon­fron­ta­cji: Postery!
Ostat­nia sesja kon­fron­ta­cji to pre­zen­ta­cje gier opra­co­wy­wa­nych pod­czas Uciecz­ki. Zapew­nia­my kra­ker­sy i tanie wino uda­ją­ce drogie.

19:00 – Larp Poland: Quo Vadis?
Wszyst­kie poprzed­nie Uciecz­ki zaczy­na­li­śmy dys­ku­sją o aktu­al­nym kształ­cie sce­ny lar­po­wej. Tym razem nasze wyda­rze­nie zepnie­my klam­rą. Pod­czas ostat­niej deba­ty zaj­mie­my się wró­że­niem z fusów, spe­ku­lo­wa­niem i eks­tra­po­la­cją w sty­lu dowol­nym. Spró­bu­je­my prze­wi­dzieć co cze­ka lar­pó­wek w sezo­nie 2018/2019.

20:00 – Fare­well Party
Koniec zmia­ny! Zbie­ra­my drwa do komin­ka, szy­ku­je­my naj­więk­sze kub­ki na her­ba­tę (tak by zmie­ścił się prąd) i koń­czy­my naszą czwar­tą bitwę z pro­kra­sty­na­cją, kolej­ną przy­go­dę z pisa­niem lar­pów w lesie. 

Nie­dzie­la, 9 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: 11:00 – Pre­zen­ta­cja: powarsz­ta­to­wy after…
…Czy­li spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce nasz pobyt, zbie­ra­nie feed­bac­ku oraz wnio­sków na kolej­ną edy­cję. Czas pako­wa­nia i wyjaz­dów, oby z gło­wa­mi peł­ny­mi nowych pomy­słów i lap­to­pa­mi pęka­ją­cy­mi w szwach od goto­wych larpów.

Star­tu­je­my w pią­tek. Szy­kuj­cie się. My już odli­cza­my godzi­ny by znów roz­ło­żyć książ­ki, roz­sta­wić flip­char­ty i… Witać kolej­nych uciecz­ko­wi­czów w gościn­nych  pro­gach Przy­stan­ku Alaska 🙂