Program Hardkon Larpers’ Retreat No4

Skła­da­jąc pro­gram naszej lar­po­wej uciecz­ki zasta­na­wia­li­śmy się, kie­dy (jeśli w ogó­le) nadej­dzie taki rok, w któ­rym będzie­my mie­li wię­cej uczest­ni­ków, niż punk­tów pro­gra­mu 🙂 Przed­sta­wia­my tema­ty 16 pre­zen­ta­cji, 9 debat i 8 wyzwań kre­atyw­nych przy­go­to­wa­nych dla Was przez naszych tuto­rów. Mamy nadzie­ję, że pod­trzy­ma­my zasły­sza­ną gdzieś recen­zję nasze­go wyda­rze­nia, któ­ra brzmiała […]