Weźmy się, jedźmy, twórzmy

Twór­cy począt­ku­ją­cy i sta­rzy wyja­da­cze. Sta­li bywal­cy i ci, któ­rzy pierw­szy raz o nas sły­szą. Zapra­sza­my was do udzia­łu w IV lar­po­wej uciecz­ce. Zapa­kuj­cie lap­to­py, notat­ki, pro­wiant, śpi­wór i gło­wy peł­ne pomy­słów. Wymień­my się wie­dzą, napisz­my kil­ka larpów.

Co zosta­je po staremu?

Miej­sce. Czas. Cena. Typy punk­tów pro­gra­mu i har­mo­no­gram dnia. Będą pre­zen­ta­cje, dys­ku­sje, wspól­ne spa­cer na “pomy­ślu­nek” (jeśli pogo­da pozwo­li), testy, sesje spe­ed pro­to­ty­pin­gu. Dłu­gie roz­mo­wy i wspól­ne goto­wa­nie. Atmos­fe­ra. No i dzien­nik ucieczki.

Co nowe­go?

Blok dla począt­ku­ją­cych (po jed­nej dodat­ko­wej pre­zen­ta­cji dzien­nie). Mikro­pre­zen­ta­cje z serii “Rze­czy do poczy­ta­nia”. Tona nowych ksią­żek w naszej bibliotece.

A pro­gram?…

Tutaj naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka! Już dziś może­cie zapo­znać się z pierw­sza pacz­ką kil­ku­na­stu punk­tów pro­gra­mu. Zesta­wie­nie będzie­my sta­le aktu­ali­zo­wać – wciąż cze­ka­my na wasze zgłoszenia.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, zapra­sza­my do wspól­nej, czwar­tej ucieczki!

Orga­ni­za­to­rzy
Bra­ids, Kula, Piotrek

p.s. Dzię­ku­je­my naszym tego­rocz­nym tuto­rom: Oli i Micha­ło­wi Mochoc­kim, Doro­cie Chmie­lew­skiej i Miko­ła­jo­wi Wichro­wi, któ­rzy na naszą skrom­ną proś­bę już przy­go­to­wa­li opi­sy swo­ich punk­tów pro­gra­mu na dzień pre­mie­ry niniej­szej stro­ny. <3

p.p.s. Chcesz wie­dzieć, czym zaj­mo­wa­li­śmy się pod­czas poprzed­nich edy­cji HLR?