Witaj­cie!
Nawet nie zorien­to­wa­li­śmy się, kie­dy minął rok od naszej pierw­szej lar­po­wej uciecz­ki. Ot tak sobie, niby nic, znów przy­szedł Ten Let­ni Wie­czór, w któ­ry poskła­da­li­śmy pro­gram nasze­go spo­tka­nia. Podob­nie jak w zeszłym roku mamy nadzie­ję, że jeśli jesz­cze cią­gle znaj­du­je­cie się w gru­pie nie­zde­cy­do­wa­nych, roz­wie­je on wasze ostat­nie wąt­pli­wo­ści i dołą­czy­cie do nas już za dwa tygodnie 🙂

Har­mo­no­gram każ­de­go dnia będzie wyglą­dał podob­nie i jest przed­sta­wio­ny na stro­nie inter­ne­to­wej. Poni­żej znaj­dzie­cie zaś tytu­ły poran­nych pre­zen­ta­cji oraz tema­ty popo­łu­dnio­wych debat… Oraz pomy­sły na kre­atyw­ne spę­dza­nie kolej­nych wieczorów.

Sobo­ta, 3 września

11:00 - Otwar­cie akre­dy­ta­cji uczestników

12:00 – Sesja kon­fron­ta­cji: pre­zen­ta­cje projektów
Każ­dy z nas przy­jeż­dża na HLR z jaki­miś pomy­sła­mi.  Nad czymś zamie­rza pra­co­wać. To wła­ści­wy moment by poka­zać,  co przy­wieź­li­śmy w naszych ser­cach i głowach.

16:00 - Ofi­cjal­ne Otwar­cie Lar­pers’ Retre­at 2016

17:00 – Pre­zen­ta­cja i deba­ta: 2015/2016 – Wie­le dróg
Latem zeszłe­go roku nie przy­pusz­cza­li­śmy, że po suk­ce­sach Col­le­ge of Wizar­dry i Wit­cher Scho­ol pol­ski lar­ping utrzy­ma tem­po roz­wo­ju. A jed­nak – tak wła­śnie się sta­ło. War­to pod­su­mo­wać co zmie­ni­ło się w Lar­pów­ku od naszej ostat­niej uciecz­ki. Jakie dro­gi się otwo­rzy­ły, a któ­re zaro­sła tra­wa i chaszcze.

20:00 – Wie­czór Integracyjny
Zapra­sza­my do stre­fy wol­nej od gier. Przy­ja­dą sta­rzy zna­jo­mi, ale też i ludzie zupeł­nie nowi. Poznaj­my się. Wie­my już, że w jakimś stop­niu inte­re­su­je­my się lar­pa­mi. Ale na pew­no jest coś jeszcze…

Nie­dzie­la, 4 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Typo­lo­gia graczy
Jeśli ktoś chce dowie­dzieć się, co psy­cho­lo­go­wie i antro­po­lo­dzy mówią o gra­czach, w pierw­szej kolej­no­ści natknie się na typo­lo­gię Pana Bar­tla. Nie­ste­ty, wie­lu twór­ców na tym poprze­sta­je. Jest to dość nie­for­tun­ne, zwa­żyw­szy na fakt, iż sam Bar­tle przy­znał, że jego bada­nie doty­czy­ło jedy­nie użyt­kow­ni­ków gier MMO i nie nale­ży trak­to­wać go jako Praw­dy Obja­wio­nej. Wie­lu innych naukow­ców pró­bu­je zba­dać tę dzie­dzi­nę dokład­niej. Poka­że­my wam wyni­ki ich pracy.

12:00  – Sesja konfrontacji

19:00 – Deba­ta: Rela­cje pomię­dzy posta­cia­mi: orga­nicz­ne czy predefiniowane
Dwie skraj­ne szko­ły pro­jek­to­wa­nia rela­cji odno­szą ostat­nio duże suk­ce­sy. Jed­na opie­ra się na mister­nie wycy­ze­lo­wa­nej sie­ci zależ­no­ści i powią­zań pomię­dzy posta­cia­mi. Dru­ga rugu­je je z kar­ty posta­ci zastę­pu­jąc warsz­ta­ta­mi, pre­lar­pa­mi oraz inny­mi środ­ka­mi. Kie­dy lepiej sto­so­wać pierw­szą, a kie­dy dru­gą szko­łę, a może coś pomiędzy?

20:00 – Pre­zen­ta­cja wybra­nych ćwi­czeń warsz­ta­to­wych pre-game

Ponie­dzia­łek, 5 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Magicz­ny Krąg
Tytu­ło­wą fra­zą coraz czę­ściej posłu­gu­je­my się w kon­tek­ście lar­pów. Ozna­cza ona próg wej­ścia w świat gry, wywo­dzi zaś z badań nad Rytu­ała­mi Przej­ścia, któ­re czę­sto mają podob­ną struk­tu­rę co larp. Jakie to podo­bień­stwa i jak moż­na je wyko­rzy­stać w grach? Posta­ra­my się zna­leźć naj­prost­sze odpo­wie­dzi na to pytanie.

12:00 – Sesja konfrontacji

19:00 – Deba­ta: Pre­ga­me / Postgame
Warsz­ta­ty pre­ga­me coraz sze­rzej i lepiej przyj­mu­ją się w lar­po­wym śro­do­wi­sku. Rzad­ko sły­chać o warsz­ta­tach post­ga­me. Dla­cze­go tak rzad­ko ich uży­wa­my? A jeśli już – to jaką przy­bie­ra­ją one formę?

20:00 – Kome­dia del­l’ar­te – impro­wi­za­cja w sty­lu rodem z XVI wieku
“Kome­dia ludo­wa, powsta­ła we Wło­szech w poło­wie XVI wie­ku, wywo­dzą­ca się z tra­dy­cji antycz­ne­go mimu, rzym­skiej pan­to­mi­my i bła­zeń­skich popi­sów śre­dnio­wiecz­nych histrio­nów.  Powta­rzal­ność posta­ci sce­nicz­nych w każ­dym sce­na­riu­szu dopro­wa­dzi­ła do utrwa­le­nia się pew­nych komicz­nych typów, o cha­rak­te­ry­stycz­nym wyglą­dzie i zacho­wa­niu, zwa­nych maska­mi i w maskach czę­sto wystę­pu­ją­cych.” Prze­miel­my ją przez mły­ny lar­po­wej tech­no­lo­gii XXI wie­ku. Cze­mu nie spróbować?

Wto­rek, 6 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Monomit
Kie­dy Joseph Camp­bell opu­bli­ko­wał w 1949 roku swo­ją książ­kę “Boha­ter o tysiącu twa­rzy” wywo­łał nie­ma­łe trzę­sie­nie zie­mi w śro­do­wi­skach lite­rac­kich i arty­stycz­nych. Prze­śle­dzi­my więc 17 eta­pów ide­al­nej podró­ży boha­te­ra. War­to je zgłę­bić zwłasz­cza w kon­tek­ście rosną­cej popu­lar­no­ści i suk­ce­sów gier opar­tych o struk­tu­ry wieloaktowe.

12:00 – Sesja konfrontacji

19:00Deba­ta: Czy potrze­bu­je­my kart postaci?
Kar­ta posta­ci wyda­je się być nie tyl­ko nie­od­łącz­nym ele­men­tem, ale wyróż­ni­kiem lar­pu jako gatun­ku sztu­ki i roz­ryw­ki. Coraz czę­ściej poja­wia­ją się gry, któ­re oby­wa­ją się bez niej. Czy są dobre? I czy wciąż są praw­dzi­wy­mi larpami?

20:00 – Nano­larp 2.0
Nano­lar­py to gry, któ­re szyb­ciej się pisze niż roz­gry­wa. Daj­my sobie na to 60 minut. Doświad­cze­nie poka­zu­je, że to wystarczy.

Śro­da, 7 września

11:00Pre­zen­ta­cja: Poważ­ne bada­nia Hedonometrem
Hedo­no­metr to narzę­dzie do pomia­ru zmian sta­nów emo­cjo­nal­nych w tek­ście. Jego twór­cy mie­rzą dzię­ki nie­mu ogól­no szczę­sli­wość ludz­ko­ści np moni­to­ru­jąc wpi­sy w ser­wi­sie Twit­ter. Prze­ba­da­li rów­nież licz­ne powie­ści, dra­ma­ty i sce­na­riu­sze fil­mo­we. Dzie­ki nim odkry­li smut­ną zależ­ność: wszyst­kie opo­wie­ści ludz­ko­ści moż­na spro­wa­dzić do 7 pod­sta­wo­wych wzo­rów. Bar­dziej smut­ne, czy inspirujące?

12:00 – Sesja konfrontacji

19:00 – Deba­ta: Design dla normalsów
Lar­py tra­fia­ją pod strze­chy. Już nie tyl­ko gry miej­skiej, block­bu­ste­ry ale i poko­je ucie­czek toru­ją im dro­gę. Jak pro­jek­to­wać gry dla począt­ku­ją­cych uczestników?

20:00IKEA challenge
Prze­cha­dza­jąc się po eks­po­zy­cji naj­więk­szej sie­ci skle­pów meblo­wych mija­my puste, ide­al­ne miesz­ka­nia. Sto­su­jąc się do zasad pro­jek­to­wa­nia nano­lar­pów, spró­buj­my napi­sać w 60 minut grę, któ­rą moż­na w nie­wiel­kiej gru­pie roze­grać pod­czas wizy­ty w naj­bliż­szym skle­pie IKEA. Goril­la lar­ping for the win!

Czwar­tek, 8 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Powrót Zapo­mnia­nej Królowej
Pre­zen­ta­cja o poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji w mate­ma­ty­ce wywo­ła­ła na tego­rocz­nej KOLI uprzej­me zain­te­re­so­wa­nie. HLR to dobre miej­sce, żeby ponow­nie prze­nieść się do kra­iny liczb, wzo­rów i aksjo­ma­tów w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji i desi­gner­skie­go know-how.

12:00 – Sesja konfrontacji

19:00 – Deba­ta: Block­bu­ster Lar­ping – lekcje
Przez ostat­ni rok odby­ło się w Pol­sce kil­ka­na­ście gier, okre­ślo­nych przez Skan­dy­na­wów mia­nem Block­bu­ster Lar­ping. Jaki­mi lek­cja­mi mogą podzie­lić się z nami ich twórcy?

20:00 – Nano­larp 2.0
Dru­gie podej­ście do nano­lar­pów. Niech się dzie­je prędkotworzenie!

Pią­tek, 9 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Pisa­nie doku­men­tu Print&Play
Celem HLR jest pisa­nie lar­pów. Zapo­zna­my sie więc z dobrą prak­ty­ka pisa­nia sce­na­riu­szy zro­zu­mia­łych nie tyl­ko dla twó­cy, ale rów­nież dla innych. Wie­dza przy­dat­na w cza­sach lar­pów pisa­nych Na Zamó­wie­nie i Dla Klienta.

12:00 – Sesja konfrontacji

19:00 – Deba­ta: Mecha­ni­ki Wal­ki: przegląd
Powra­ca­my do tema­tu sprzed roku, nie­co posze­rza­jąc dys­ku­sję. Róż­ne for­mu mecha­ni­ki uzna­nio­wej kró­lu­ją na dużych lar­pach tere­no­wych. Czy napraw­dę nie ma dla niej alter­na­ty­wy? Case stu­dies: “Bat­tle Quest 2016” oraz Gra Głów­na Dre­am­ha­ven 2016 “My, ludzie i potwory”.

20:00PPJ (call me PaPa­Ja): Pol­ski Prze­gląd Jerkformów
Jeśli nie wie­cie czym jest jerk­form, zer­k­nij­cie do lar­po­we­go blo­gu Liz­zie Stark. Przy oka­zji, wybierz­cie gry, któ­re macie ocho­tę wypró­bo­wać. Nie pokłóć­cie się przy tym zbyt­nio. Dzięki.

Sobo­ta, 10 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: Narzę­dzia do pro­wa­dze­nia projektu
Water­fall, Gantt, Scrum, Asa­na, Trel­lo – to nie są imio­na bogów z mito­lo­gii Kor­pa­czów, ale nazwy narzę­dzi i/lub sys­te­mów zarzą­dza­nia pro­jek­tem. Krót­ki prze­gląd wad i zalet każ­de­go z nich pomo­że wam wybrać zestaw odpo­wied­ni dla waszych potrzeb.

19:00 – Deba­ta: Lar­pers’ Retre­at No2 – sesja posterowa
Tra­dy­cyj­nie, sobot­ni wie­czór czas na pod­su­mo­wa­nie Uciecz­ki. Pro­po­nu­je­my roz­wią­za­nie rodem z kon­fe­ren­cji nauko­wych, czy­li sesję poste­ro­wą. To czas, w któ­rym każ­dy z twór­ców będzie mógł pochwa­lić się efek­ta­mi swo­jej pra­cy. Na ten jeden wie­czór może­my porzu­cić dre­sy i ulu­bio­ne roz­cią­gnię­te gol­fy, na rzecz cze­goś ele­ganc­kie­go lub larpowego.

20:00 – Ofi­cjal­ne Zamknię­cie Lar­pers’ Retre­at 2016
Impre­za poże­gnal­na, wyda­rze­nie któ­re­go sce­na­riu­sza nie trze­ba zapo­wia­dać. Było­by to z resz­tą nie­wy­ko­nal­ne. Pie­czo­ło­wi­cie i skru­pu­lat­nie zapla­no­wa­li­śmy cał­ko­wi­tą impro­wi­za­cję przy kominku.

Nie­dzie­la, 11 września

11:00 – Pre­zen­ta­cja: powarsz­ta­to­wy after, czy­li spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce nasz pobyt, zbie­ra­nie feed­bac­ku oraz wnio­sków na kolej­ną edy­cję. Czas pako­wa­nia i wyjaz­dów, oby z gło­wa­mi peł­ny­mi nowych pomy­słów i lap­to­pa­mi pęka­ją­cy­mi w szwach od goto­wych larpów.

Nie wie­my jak Wy, ale my jak­by tro­chę jak­by… no nie może­my się doczekać

Do zoba­cze­nia!

Tuto­rzy HLR2016
Piotr Budzisz, Piotr Milew­ski, Mal­wi­na Otto, Miko­łaj Wicher