Tag: fabuła

 • Notatki z ucieczki – środa

  Notatki z ucieczki – środa

  Notat­ki z uciecz­ki, 7 wrze­śnia – Niech mi to zro­bi 1 i 1/2 Kocha­ny dzienniku, Wresz­cie, powo­li usta­la nam się rytm pra­cy. Powo­li prze­cho­dzi­my od kon­cep­tów do reali­za­cji. Sham­pon pie­li swo­je chwa­sty z ener­gią, któ­ra wzbu­dza strach o pojem­ność kom­po­stow­ni­ka. Ska­ła wystu­ku­je kar­ty posta­ci, Pio­trek i ja sie­dzi­my nad swo­imi kon­cep­ta­mi przy czym poma­ga nam […]

 • Program Hardkon Larpers’ Retreat No2

  Program Hardkon Larpers’ Retreat No2

  Witaj­cie! Nawet nie zorien­to­wa­li­śmy się, kie­dy minął rok od naszej pierw­szej lar­po­wej uciecz­ki. Ot tak sobie, niby nic, znów przy­szedł Ten Let­ni Wie­czór, w któ­ry poskła­da­li­śmy pro­gram nasze­go spo­tka­nia. Podob­nie jak w zeszłym roku mamy nadzie­ję, że jeśli jesz­cze cią­gle znaj­du­je­cie się w gru­pie nie­zde­cy­do­wa­nych, roz­wie­je on wasze ostat­nie wąt­pli­wo­ści i dołą­czy­cie do nas już […]

 • Niech mi to zrobi – część I

  Niech mi to zrobi – część I

  “Opo­wia­da­nie histo­rii to opo­wia­da­nie dow­ci­pu. To zna­jo­mość puen­ty, zakoń­cze­nia. To świa­do­mość tego, że wszyst­ko co mówisz, od pierw­sze­go do ostat­nie­go zda­nia pro­wa­dzi do okre­ślo­ne­go celu oraz że w ide­al­nym warian­cie potwier­dza jakąś praw­dę o świe­cie, posze­rza­ją­cą nasze zro­zu­mie­nie tego kim jeste­śmy będąc ludźmi” Andrew Sten­ton, twór­ca m.in. WALL‑E i Toy Sto­ry, pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia na […]