Notatki z ucieczki – sobota

5 wrze­śnia 2015, jesien­ny blu­es Kocha­ny dzien­ni­ku! Dzi­siaj ostat­ni dzień naszej uciecz­ki i mój ostat­ni wpis. Zanim pod­dam się fali nostal­gii nio­są­cej tajem­ni­cze skrzy­nie reflek­sji (obie­ca­li­śmy sobie zresz­tą moich towa­rzy­szy, że otwo­rzy­my je dopie­ro za tydzień), pod­su­mu­ję szyb­ko ostat­ni dzień naszej wspól­nej pra­cy. Ostat­nim przy­stan­kiem naszej wypra­wy było spo­tka­nie z mate­ma­ty­ką. Królową […]

Notatki z ucieczki – piątek

4 wrze­śnia 2015, desz­cze pra­co­wi­te Kocha­ny dzien­ni­ku! Nasz pobyt zbli­ża się nie­uchron­nie ku koń­co­wi, ale nie zwal­nia­my tem­pa. Nie byli­śmy też spryt­ni i nie zosta­wi­li­śmy sobie naj­ła­twiej­szych rze­czy na koniec. Zamiast jak nor­mal­ni ludzie zor­ga­ni­zo­wać sobie luź­ny pią­te­czek, my zaczę­li­śmy pora­nek od pro­jek­to­wa­nia mind­se­tu. Co za tym idzie, prze­ga­da­li­śmy wszystkie […]

Notatki z ucieczki – czwartek

3 wrze­śnia 2015, babie lato bez pają­ków Kocha­ny dzien­ni­ku! Cza­sem każ­dy ma takie wra­że­nie waż­nych chwil. Dziś też prze­ży­łem coś takie­go, kie­dy KB pre­zen­to­wał Spin­dle, czy­li pro­gram do pisa­nia lar­pów. Pamię­tam, jak chy­ba na pierw­szej KOLI (albo na dru­giej? A może w ogó­le było to jesz­cze wcze­śniej, na jakimś dębcowym […]

Notatki z ucieczki – środa

2 wrze­śnia 2015, babie lato Kocha­ny dzien­ni­ku! Wczo­raj, w boga­tej asy­ście wyła­do­wań atmos­fe­rycz­nych wyłą­czy­li nam afry­kań­skie lato. Z powro­tem czu­je­my się tak, jak powin­ni­śmy się czuć w Euro­pie Środ­ko­wej. Tro­chę chmur, tro­chę chłod­niej, a o poran­ku w bose sto­py zaska­ku­je rosa. Z uwa­gi na to prze­sta­li­śmy się włó­czyć po świa­tach odle­głych i […]

Notatki z ucieczki – wtorek

1 wrze­śnia 2015, sma­żal­nia form żywych Kocha­ny dzien­ni­ku. Dzi­siaj kolej­ny dzień upa­łów. Co praw­da gotu­je­my się cali, ale wciąż mamy ukry­te rezer­wy do wal­ki z naszy­mi kon­cep­ta­mi. MG fini­szu­je ze struk­tu­ra­mi swo­jej gry o prze­słu­cha­niu śmier­cio­żer­ców, KK też poci­snę­ła swo­je kar­cia­ne dwo­ry i wyglą­da to napraw­dę obie­cu­ją­co. Co praw­da coraz […]

Notatki z ucieczki – poniedziałek

31 sierp­nia 2015, sawan­na za Ciem­nem Kocha­ny dzien­ni­ku! Jest tak gorą­co… Ale nie daje­my się. Rano poko­na­li­śmy kolej­nych pięt­na­ście socze­wek, a potem MM ura­czył nas swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat gier edu­ka­cyj­nych. Wiesz jak to jest. Gry edu­ka­cyj­ne z zasa­dy są do luftu. Albo są dobry­mi gra­mi i mają mar­ną wartość […]

Notatki z ucieczki – niedziela

30 sierp­nia 2015, gdzieś za Ciem­nem Kocha­ny dzien­ni­ku! Dziś zaczę­li­śmy pra­co­wać na dobre. Uda­ło nam się roz­po­cząć pra­wie bez opóź­nie­nia, tak więc jesz­cze przed połu­dniem zabra­li­śmy się do pla­no­wa­nych zajęć. Na począ­tek poszły „soczew­ki” Jes­se­’e­go Schel­la. Pamię­tasz, poka­zy­wa­łem ci tą spe­cjal­ną apli­ka­cję, któ­ra zawie­ra je wszyst­kie. W sumie – 113 […]