Niech mi to zrobi – część I

Opo­wia­da­nie histo­rii to opo­wia­da­nie dow­ci­pu. To zna­jo­mość puen­ty, zakoń­cze­nia. To świa­do­mość tego, że wszyst­ko co mówisz, od pierw­sze­go do ostat­nie­go zda­nia pro­wa­dzi do okre­ślo­ne­go celu oraz że w ide­al­nym warian­cie potwier­dza jakąś praw­dę o świe­cie, posze­rza­ją­cą nasze zro­zu­mie­nie tego kim jeste­śmy będąc ludź­mi” Andrew Sten­ton, twór­ca m.in. WALL‑E i Toy […]

Alchemia zwycięstwa

Dla wie­lu lar­py to dzie­dzi­na sztu­ki. I tak jak nie ma prze­pi­su na genial­ny obraz, rzeź­bę, film, ope­rę, tak i nie ma jed­nej, jedy­nie słusz­nej desi­gner­skiej dro­gi pro­wa­dzą­cej do zapro­jek­to­wa­nia lar­pu dosko­na­łe­go. Jest zbiór tzw “dobrych prak­tyk”, któ­re zwięk­sza­ją szan­sę na stwo­rze­nie gry dobrej. Tyl­ko i aż. Jest jed­nak coś, co […]

Run (to the) Forrest, Run!

Pla­no­wa­nie rze­czy czę­sto nie­sie ze sobą róż­ne dyso­nan­se. Na przy­kład teraz, gdy to piszę, zima ode­szła na dale­ką pół­noc. Cho­ciaż u nas nad morzem czuć jesz­cze jej zim­ny oddech, wio­sna wybu­chła kil­ka dni temu i nic nie jest w sta­nie zatrzy­mać jej kwit­ną­ce­go pocho­du. Ja tym­cza­sem prze­nio­słem się do bram […]

Pierwsza ucieczka, pierwszy powrót

Pierw­sza lar­po­wa uciecz­ka za nami. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka dni temu. Upły­nę­ło więc dość cza­su, aby poku­sić się o pod­su­mo­wa­nie. Sko­ro byli­śmy w sta­nie pro­wa­dzić regu­lar­ny dzien­nik, pew­nie kil­ka stron tek­stu z łatwo­ścią wypły­nę­ło by spod naszych kla­wia­tur i przy tej oka­zji. Jak było, co robi­li­śmy, dla­cze­go nie żału­je­my a […]