Notatki z ucieczki – sobota II

Sobo­ta, 8 wrze­śnia Kocha­ny dzien­ni­ku! Ostat­ni dzień. Ostat­nie rytu­al­ne wynie­sie­nie flip­char­tu pod lipę, wspól­ne doja­da­nie śnia­dań, drob­ne spóź­nie­nia bo kawa, her­ba­ta i jesz­cze tyl­ko umy­ję ręce. Wciąż cie­pło, sło­necz­nie… I cicho. Pre­zen­ta­cja: Pre­zen­ta­cja: Nar­ra­cja i nar­ra­cyj­ność w róż­nych mediach – imple­men­ta­cje w grach lar­po­wych Ola popro­wa­dzi­ła prel­kę z pogra­ni­cza game­de­si­gnu, narratologii […]

Notatki z ucieczki – środa

Śro­da, 5 wrze­śnia – #Czy­JaW­resz­cie­Mo­gę­Po­wie­dzieć­co­śO­Męż­czy­znach Kocha­ny dzien­ni­ku! Nie pamię­tam lar­po­we­go kon­wen­tu, któ­ry miał­by lep­szą pogo­dę. Noc­ne nie­bo lśni gwiaz­da­mi, ale nie ma księ­ży­ca – ide­al­nie do pro­wa­dze­nia hor­ro­rów, alie­nów i noc­nych tere­nó­wek. Za dnia przy­jem­ne 20 stop­ni i coś. Nie pada, lek­ko grze­je i wciąż daje się wejść do jeziora. […]

Notatki z ucieczki – wtorek

Nie­dzie­la, 2 wrze­śnia – 3 za 2 Kocha­ny dzien­ni­ku! Doko­na­ła się nam zmia­na tur­nu­su. Mamy na pokła­dzie Mochoc­kich i w ten oto spo­sób pobi­li­śmy nasz uciecz­ko­wy all-time rekord: mamy 10 uczest­ni­ków naraz 🙂 Wyda­je się to jakimś dzi­kim tłu­mem, nagle wszyst­kie pre­zen­ta­cje koń­czą się oży­wio­ną dys­ku­sją, a sesje kre­atyw­ne chy­ba będziemy […]

Idź sobie, GNS.

Masz już 21 lat i przez ten czas zdą­ży­łeś się wepchnąć w total­nie nie­swo­je miej­sca. Niby nor­mal­na rzecz, zda­rza się wszę­dzie, pro­blem jed­nak w tym, że robisz tam wię­cej szko­dy niż pożyt­ku. Gdzie niby? No cóż – przede wszyst­kim uda­jesz typo­lo­gię celów gry. A total­nie nią nie jesteś. Mam twoje […]